Brannen i Bjerkreimshallen

Brannen i Bjerkreim Idrettshall er et eksempel på hvor hurtig en slik brann kan utvikle seg og hvor viktig det er å sette strenge regler i forhold til bruk og antall mennesker som kan oppholde seg i forsamlingslokaler.

Foruten å være en idrettshall, inneholdt objektet også Vikeså bevegelsesklinikk og et legekontor med laboratorium. Kjelleren inneholdt også et arkiv, som tilhører Bjerkreim kommune. Bjerkreimhallen har ikke alltid vært en idrettshall, men var opprinnelig en fabrikkhall og etter det vært gjennom flere bruksendringer. Idrettshallen ble bygget i 1971 og var en stål- og betongkonstruksjon. Veggene var isolert med mineralull og steinull, mens det opprinnelige flate taket med stor sannsynlighet var isolert med isopor eller EPS. 
Etter diverse utfordringer med vannlekkasjer over tid ble det bygget et saltak over det gamle flate taket og det var ingen branndeteksjon i dette nye kalde loftet. Hallen hadde ingen automatiske slokkeanlegg montert.

Automatisk brannalarm

Fredag 24. januar kl. 08:31 fikk Eigersund brann og redning melding om automatisk brannmelding i Bjerkreimhallen på Vikeså fra Rogaland 110-sentral.  Eigersund brann og redning har 10 deltidsansatte i Bjerkreim ved Hompen brannstasjon. Ved utalarmering rykker det alltid ut et fullt vaktlag fra Eigersund samtidig. En av deltidsmannskapene i Bjerkreim som rykket ut til brannen bodde et steinkast unna hallen og når han passerte hallen på vei til brannstasjonen registrerte han at det allerede på dette tidspunkt var synlige flammer fra den store hallen. Umiddelbart varslet han dette via samband til utrykningslederen som oppjusterte hendelsen til brannmelding og fikk utalarmert alle mannskaper via 110-sentralen. Mannskapene fra Bjerkreim brannstasjon var først på skadestedet og begynte umiddelbart på slangeutlegget samt at de forsøkte å fremskaffe nødvendig informasjon. Samtidig meldte Bjerkreim til framrykkende enheter om at det var full overtenning i hallen og at det var behov for høyderedskap på skadestedet. Da rekvirerte utrykningsleder høydemateriell via 110-sentralen. Det ble fort klarert at det ikke var noen personer i bygningen og ingen aktiviteter i hallen bortsett fra legekontoret i underetasjen.

Ingen innvendig innsats

Leder beredskap i Eigersund Svein Oskar Wigestrand var innsatsleder brann og Lars Magne Nevland, som var utrykningsleder på mannskapsbilen fra Eigersund, opprettet god kommunikasjon med mannskapene fra Bjerkreim og fikk mye nyttig informasjon på vei fram til skadestedet. Allerede lenge før framkomst kunne de se en voldsom røyksøyle på himmelen og summen av all denne informasjonen gjorde den foreløpige innsatsordren krystallklar – utvendig slokking og ingen innvendig innsats i objektet. Samtidig ba Wigestrand om at representanter fra Bjerkreim kommune kunne bistå på skadestedet, noe som medførte at disse var på skadestedet omtrent samtidig som første enhet ankom fra Eigersund.

Utfordring med vannforsyning

Vi oppdaget i driftsfasen at vi hadde noen problemer med vannforsyningen, sier brannkonstabel Jarle Aarstad. For det første hadde vi visse utfordringer med å finne kummer som var dårlig merket og vi oppdaget også at de ikke ga nok vann til det forbruket som var nødvendig. Vi så en stund på muligheten for etablere vannforsyning fra et vann i nærheten, men løftehøyden og avstanden gjorde at vi skrinla denne planen på et tidlig tidspunkt. Tankbilene kjørte i en kontinuerlig skytteltrafikk for å opprettholde en tilfredsstillende vannforsyning.

Verdifulle eksterne ressurser
Eigersund har ikke høyderedskap selv og var derfor avhengig av at gode naboer kunne bistå. Det ble sendt høyderedskaper, som skulle vise seg å bli en avgjørende faktor fra Rogaland brann og redning IKS og Hå brannvesen. Videre ble det sendt to tankbiler og tre mannskapsbiler fra Hå, Ålgård og Sandnes.

 • Dette var utrolig viktige ressurser, sier utrykningsleder Lars Magne Nevland. Slik som situasjonen utviklet seg var vi helt avhengig av høydemateriell for å kunne slokke effektivt. Vi har ikke høyderedskap selv her i Eigersund og jeg må innrømme at et slikt verktøy står høyt på ønskelisten. En annen ekstern ressurs som skulle vise seg svært nyttig var en lastebil med kran og klype som kunne fjerne løse bygningsdeler.
 • Denne ble bestilt av Stiftelsen Bjerkreimshallen via forsikringsselskapet og denne ressursen bidro sterkt til sikkerheten på skadestedet, sier Nevland.

Fokus på RVR
Det ble tidlig klart at det ikke skulle røykdykkes inne i selve hallen.

 • Samtidig var vi også klar over at det befant seg store materielle verdier inne i deler av objektet, sier Nevland. Vi hadde i denne forbindelse stort fokus på legekontoret og arkivet til kommunen. Det ble derfor stort fokus på restverdiredning samtidig som vi ivaretok mannskapenes sikkerhet. Det ble på et tidlig tidspunkt plassert en vifte inn i legekontoret for trykksetting slik at ikke branngassene skulle trenge inn.
  Eigersund brann og redning er skremt over hvor fort denne brannen utviklet seg og er glad for at ingen ble skadet. Fra venstre: utrykningsleder Lars Magne Nevland, brannkonstabel Jarle Aarstad og leder beredskap Svein Oskar Wigestrand.

  Eigersund brann og redning er skremt over hvor fort denne brannen utviklet seg og er glad for at ingen ble skadet. Fra venstre: utrykningsleder Lars Magne Nevland, brannkonstabel Jarle Aarstad og leder beredskap Svein Oskar Wigestrand.

Risikovurderinger

Mannskapenes sikkerhet vil selvfølgelig alltid ha høyeste prioritet og det lå grundige risikovurderinger til grunn før vi iverksatte en RVR-innsats i hallens underetasje, sier leder beredskap, Svein Oskar Wigestrand. Vi anså selve lokalene som trygge med hensyn til brannspredning og sammenrasninger i og med at dette var en hel betongkonstruksjon og arkivet var et bomberom, men det var veien inn og ut av objektet som skapte en del hodebry. Det hang på ulike deler av bygget løse bygningsdeler og det var knyttet en del usikkerhet til om endeveggen var en trygg angrepsvei, der lå hovedinngangen til legekontoret. Lege Knut Vassbø, som var tilstede i bygget da brannalarmen ble utløst, roser brannvesenet for arbeidet som ble utført.

Da først innsatsen ble iverksatt var brannvesenet veldig effektive og raske. Jeg var til stede og ba om at de skulle prioritere datautstyret da en rekonstruksjon av all lagret datainformasjon ville bli veldig ressurskrevende. Brannvesenet fikk tatt ut materiell av store verdier og det hyggelige resultatet var at vi allerede på mandag kunne åpne legekontoret, sier Vassbø.

Kommunens fjernarkiv ble besluttet fjernet fra området og Bjerkreim kommune skaffet til veie folk og biler som kunne transportere arkivet rett til sentralarkivet i Stavanger. Uttak av arkivet var vurdert som viktig historisk materiell. Usikkerheten med himlingen som begynte å trekke vann var et av sikkerhetspunktene som ble gjennomgått for å få en sikker evakuering, sier Wigestrand.

 

Brannen i Bjerkreimshallen Foto Roy Larsen (17)

Leder beredskap Svein Oskar Wigestrand, mener at det er all mulig grunn til å anbefale sine kollegaer rundt i landet å gjennomgå brannsikkerheten i slike objekter på nytt.

Betenkeligheter

Idrettshallen var hele bygdas samlingspunkt og brannen fører til et enormt tap for både unge og gamle. I hallen ble det arrangert dansegalla, konserter, messer, teater og et årlig marked. Under en konsert kan det være så mye som 1.500 mennesker inne i hallen.

 • Når man ser hvor fort en brann i en slik hall kan utvikle seg er det all mulig grunn til å stille seg spørsmålet om hvor mange personer man skal tillate å kunne oppholde seg i hallen samtidig, sier Wigestrand. Videre må man også vurdere om man kan gi tillatelse til overnatting under for eksempel idrettsarrangementer. Under konserter og dansegallaer er det ikke utenkelig at flere av de tilstedeværende også er alkoholpåvirket og det er lett å tenke seg hvilken effekt dette kan ha på en rask og sikker evakuering.
 • Det skal ikke stikkes under en stol at vi fra tid til annen har hatt noen utfordringer med å få forståelse for våre krav til brannsikkerhet. Samarbeidet med Stiftelsen Bjerkreimshallen har vært god, men det er enkelte artister og arrangører som har
  vist liten forståelse for våre synspunkter.

Anbefalinger

Jeg mener at det er all mulig grunn til å anbefale våre kollegaer rundt i landet å gjennomgå brannsikkerheten i slike objekter på nytt. Jeg tør nesten ikke tenke på hva utfallet kunne ha blitt dersom for eksempel det hadde vært overnatting i lokalene denne natten. Brannen er under etterforskning så det gjenstår å se hva som forårsaket denne svært raske brannutviklingen, avslutter Wigestrand.

COMMENTS