Brannløftet oppsummererBrannløftet har bidratt med midler til en rekke områder. 37 nye brannbiler fikk mest oppmerksomhet, men store midler har også gått til forebyggende arbeid som Bjørnis og tiltak rettet mot risikoutsatte grupper

Brannløftet oppsummerer

Alt har en ende, med unntak av evigheten og maset til kona. Det som definitivt har en ende er et prosjekt da det er i dets natur å være tidsbegrenset. Det store brannløftet skal avsluttes inneværende år etter å ha pågått siden 2015.

Men det presiseres at de fleste tiltak fortsetter inn i 2018 og kanskje noen tiltak kan ha kontinuitet helt frem til 300-års jubileet. Det er inngåelse av kontrakter, avtaler, innkjøp med mer som skal være gjennomført innen 31. desember i år. Etter dette vil det fremdeles være behov for oppfølging for å sikre at tiltak som er iverksatt blir gjennomført i tråd med avtaler og planer.

En oppsummering av det som er gjennomført i perioden er:

Kjøretøy, utstyr og materiell (140 millioner kroner)

 1. Brannbiler: Det er bygget 12 mannskapsbiler, 24 fremskutte enheter og 1 dykkerbil som er gitt som gaver til brannvesen ut fra fastsatte kriterier. Disse er nå plassert og i drift i brannvesen fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.
 2. Standard Norge: Det er inngått avtale med Standard Norge om å utvikle en norsk standard på mannskapsbiler. Formålet er å finne størrelsen på «fellesnevneren» og standardisere det som er mulig. Arbeidet vil pågå ut 2018.
 3. Ukraina: Fem av de bilene som ble faset ut hadde en relativt god standard. Disse ble påkostet en oppgradering og gitt som gave til brannvesen i Korostenområdet i Ukraina.
 4. Utstyrspakker: Det ble anskaffet utstyr innen overflateredning, vernebekledning, flom med mer. Dette utstyret ble tildelt de brannvesen, som søkte om pakker basert på sin ROS-analyse. Det ble gitt 1083 røykdykkerdrakter, 245 utstyrspakker innenfor overflateredning og 63 andre pakker.
 5. Anskaffelser: Det lages en veiledning på hvordan anskaffelser kan skje på en god måte for norske brannvesen. Denne ventes å stå ferdig innen 2017 og formidles da til brannvesenet.
 6. Dykking: Det er anskaffet komplett utstyrspakke for redningsdykking i Østre Agder brannvesen (inkludert bil og kompetanse).
 7. Arbeid i høyden: Det er inngått avtale med Oslo brann- og redningsetat vedrørende bygging av et øvelsesanlegg samt utvikling av et konsept (utstyr og rutine) vedrørende arbeid i høyden.

Forebyggende område (100 millioner kroner)

 1. Barn og unge: Det er etter søknad fra brannvesen gitt støtte til en rekke tiltak lokalt. Utover dette er det støttet sentrale tiltak som Bjørnis, undervisningsopplegg for 6. klasse, Brannvesenets julekalender og Sky Ilden.
 2. Trygg hjemme: Det er gjennomført tre søknadsrunder, to for samarbeid og kartlegging, og én for risikoreduserende tiltak. Her støttes det lokale tiltak for arbeidet, som retter seg mot risikoutsatte grupper.
 3. Annen forebygging: Det er gitt midler til diverse tiltak som komfyrvaktkampanjen (Alt vi kan mot brann), Skadeforebyggende Forum, Minos med mer.
 4. Beredskapsforebygging: Et siste tiltak i prosjektet der vi ønsker å prøve ut en eller flere piloter rundt det å bruke beredskap i forebyggende arbeid rettet mot Trygg hjemme-problematikken.
 5. Veileder for kommuneledelse: Støtte til DSBs arbeid for å formidle veilederen «Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper» til kommunal ledelse. Herunder formidling, informasjon, opplæring og verktøy.

Forskning og utvikling (40 millioner kroner)

 1. Forskningsrådet: Brorparten av midlene gis til FoU der det etableres et brannprogram. Rigging av programmet pågår og oppstart skjer i første halvdel av 2018.
 2. Kreftregisteret: Det gis midler til et spleiselag, hvor det skal sees på brannkonstabelens kreftrisiko.

Kompetanse (45 millioner kroner)

 1. Overflateredning: Det er gjennomført to kurs for regionale instruktører (25 personer). Hver av disse har fått ansvar for 1-2 kurs for lokale instruktører (260 personer) der det er gjennomført 24 kurs i hele landet. Fremover vil de lokale instruktørene gjennomføre kurs og øvelser for sitt brannvesen.
 2. E-læring og lesehefte: Det er laget et e-læringsprogram bygget på gjeldende prinsipp for å kunne erstatte tradisjonell teoriundervisning. Videre er det laget et lesehefte for de som ønsker å «gå i dybden» i overflateredning. Begge disse er gjort tilgjengelige for alle brannvesen.
 3. Redningsdykking: Det er gitt midler og det er gjennomført redningsdykkeropplæring for 18 mannskap i Østre Agder brannvesen.
 4. Simuleringstrening: Det er gjort en utredning om simuleringstrening for brannvesenet i regi av SP Fire Research (RISE as).
 5. Digital læringsplattform: Det er gitt midler til DSB for utvikling av en digital læringsplattform der mellom annet erfaringslæring vil være en del av dette.
 6. Litteratur: Det er satt av midler til DSB for å kartlegge og utvikle litteratur rettet mot brannvesen. Forstudiet er påbegynt.
 7. BRIS: Det er satt av midler til DSB for å utvikle BRIS til å kunne brukes av brannvesen og eksterne aktører utover det å bare rapportere.
 8. Ledelse: Det er blir inngått avtale med en eller flere aktører for utvikling av lederstøtte, støtteverktøy, e-læring med mer innenfor enhetlig ledelse.

Omtale (12 millioner kroner)

 1. Markedsføring: Det er i samarbeid med Wergeland og Apenes utviklet en informasjonsstrategi, som er benyttet overfor presse og media, direktorat og departement med flere.
 2. Norges beste brannmann: Det er laget et tv-program for å sette fokus på brannmannsyrket.

Annet (13 millioner kroner)

 1. Effektmåling: Det vil innen utgangen av året bli inngått avtale om effektmåling av deler av prosjektet.
 2. Administrasjon og kjøp av tjeneste: For å gjennomføre prosjektet har det vært nødvendig å kjøpe tjenester. Kostnad for tjenestene skal i hovedsak fordeles på de ulike områdene.

Vi vil takke alle som har deltatt på en eller annen måte. Det kan være små tilbakemeldinger til store utredninger, arbeid i arbeidsgrupper og workshoper, instruktører, leverandører med flere. Vi har vært helt avhengig av ildsjeler og bidragsytere inn i prosjektet og uten et slikt engasjement ville det ikke være mulig å få gjennomført alle tiltakene som er nevnt over. Så igjen: en stor takk til alle. For de som har vært nærmest prosjektet vil også arrangere et avslutningsseminar der vi ønsker å få ut mest mulig læring og en formell og verdig avslutning på prosjektet. Dette kommer vi tilbake til i løpet av året.

 

COMMENTS