Den store utfordringen

Den store utfordringen

Norges brannskole har det siste året jobbet hardt for å levere god undervisning på alle kurs. Brannskolen har på enkelte områder hatt et rykte og omdømme som vi ikke har vært fornøyd med. "Evig eies kun et dårlig rykte" heter det i sangen fra Henning Kvitnes, slik ønsker vi ikke å ha det.

Det har vært viktig for oss å vise hele brann-Norge at vi satser på kvalitet i vår undervisning. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare hvordan vi arbeider med å forbedre undervisning, styrke relasjonen til kompetansemiljøene i Norge og ikke minst være den ledende undervisningsinstitusjonen innen brannfaget.

Hva har vi gjort?
For å innfri forventningene og levere god undervisning er det viktig å møte de norske brannvesen. Det har vært en prioritert oppgave å besøke så mange kompetansemiljø som mulig. Gjennom de siste 12 månedene har våre ansatte besøkt store deler av brann-Norge. Det gjenstår ennå en del turer, men de kommer. Disse besøkene har gitt skolen verdifull kunnskap om de forventninger som stilles til brannskolen. Og forventningene er mange, store og komplekse. Skolen skal møte dem alle på en god måte. Parallelt med at brann-Norge ønsker en bedre skole og mer kvalitet i undervisningen øker også kravene fra skolen til norske brannvesen. Det vil ikke lenger bli like lett å bestå kompetansegivende kurs som det kanskje har vært før. Brannskolen ønsker å utdanne og legge et grunnlag for at brannvesenet skal bli den beste utgaven av seg selv.
Vår gode kontakt med de store og små brannmiljøene har også bidratt til at vi har skaffet oss oversikt over hvilken kompetanse miljøene besitter. Det er nyttig viten i forhold til innleie av eksterne foredragsholdere med ønsket spisskompetanse.
I mai og juni gjennomførte vi et «Norge rundt» prosjekt. I regi av et oppdrag fra Justisdepartementet angående utdanning av deltidsmannskapene, reiste vi fra Hammerfest i nord til Sogn og Fjordane i vest. Det ble ikke helt Norge rundt, men vi var i kontakt med flere titalls deltidskommuner. For oss var det en utrolig reise. Vi møtte fantastiske mennesker med et brennende engasjement for nærområdet sitt – disse er en stor inspirasjonskilde for oss. På denne runden fikk vi mange tilbakemeldinger på hva som trengs for å øke antall utdannede deltidsmannskaper. Tid og økonomi var faktorer som gikk igjen. Disse tilbakemeldingene er utgangspunktet for et prosjekt som skal effektivisere utdanningen og redusere kostnadene.

Kursplaner
Utvikling av kursplaner er viktige. Dette er det dokumentet som styrer all undervisning. I kursplanene defineres læringsmålene,- oppbyggingen av disse kan ikke være tilfeldig. Her må vi gjennom grundige prosesser for å treffe riktig. Vi har nå jobbet fram en mal for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Vi har innledet et samarbeid med UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø med tanke på utvikling av kursplaner. Dette samarbeid er todelt,-den ene delen går ut på selve utarbeidelsen av planene, mens den andre er utvikling av faglitteratur. Sammen med Svein Erik Andreassen har Berit Stemshaug, Eva Spilleth, Bjørg og Steinar Steinsvik og undertegnede skrevet tre fagartikler om utvikling av fagplaner,- to av disse er publisert i fagtidsskriftet Yrke. Den tredje neste publiseres i løpet av høsten.
Revidering og justering av fagplaner er et kontinuerlig arbeid. Vi har nå laget nye fagplaner for utrykningslederkurset, forebyggende kurset og alarmoperatørkurset for å nevne noen. Vi er veldig fornøyd med resultatet. I 2017 starter arbeidet med å revidere fagplanene for BER 3 og grunnkurset.


Kursutvikling

Skolen har nye og noen relativt nye kurs under utarbeidelse. Utrykningslederkurset er et nytt kurs som er inne i siste del av utprøvingsperioden. Utviklingen av dette kurset har vært en lang prosess og vi har gjennom flere gjennomføringer høstet erfaringer som har vært med på å endre kurset.
Det nye forebyggende kurset er inne i sin tredje gjennomføring. Det gjenstår nå to gjennomføringer før vi har fullført prosjektperioden og kurset skal være tipp topp. Vi er ikke fornøyd slik det fremstår i dag, og jobber kontinuerlig for å forbedre kurset.
I Stavern starter vi opp med et helt nytt alarmoperatørkurs nå i høst. Dette er et fire ukers kurs med en helt ny kursplan. Vi har store forventninger til gjennomføringen av kurset. I tillegg er det utarbeidet en ny forberedende modul som også skal gjennomføres.
Innen samme nisje skal vi i januar starte opp med en workshop for de ansvarlige for internopplæringen på 110 –sentralene. Dette er et tiltak for å sikre en bedre og mer lik internopplæring på sentralene. 
Vi har også tatt over ansvaret for ICCS og Vision-kursene etter nødnettet, disse går nå i høst og vil fortsette i tiden fremover. Det kan se ut som om vi får en topp å ta unna på grunn av omstillinger det neste året. Her er vi er villige til å se på praktiske tilrettelegginger for de som måtte ha behov.
Innen oljevern har vi sammen med Kystverket og Nofo laget et helt nytt kurs om oljevern i arktiske strøk som heter «Olje i kulde og is». Kurset ble gjennomført sist vinter. Dette er et kurs som har et internasjonalt potensiale. Overflateredning og AFV-kurs er også kurs som kommer til å bli implementert i kursporteføljen vår innen kort tid.

Evaluering og erfaringslæring

Evaluering av undervisningen vår er viktig. Både den teoretiske og den praktiske undervisningen. Vi har god tradisjon på å evaluere undervisning. Men, implementering av ny læring i eksisterende undervisning har ikke alltid vært like lett.
Noe av kritikken vi har fått fra brannmiljøene er at vi ikke har klart å bruke læringen fra de ulike evalueringene etter kurs på alvor.
Vi har ikke klart å filtrere erfaringene og tilbakemeldingene på en god måte slik at vi har sittet igjen med de viktigste erfaringene og implementert disse som en del av det neste kurset. Vi har nå nye rutiner for denne erfaringslæringen og et ekstra skarpt blikk på dette.
Ved oppstart av hvert nytt kurs skal kurslederne ha et bevisst forhold til hvor i timeplanen de nye gode endringene er. På den måten vil kursene våre være i en kontinuerlig bevegelse, tuftet på blant annet den evalueringen som blir gjort.
Det er viktig for oss på skolen at: «Det neste kurset skal bli det beste kurset.»
Norges brannskole har justert eksamensordningen slik at praktiske ferdigheter også blir gjenstand for vurdering. Den største endringen er at vi ved praktiske og teoretiske eksamener har eksterne sensorer. Disse sensorene er ikke involvert i kursgjennomføringen, og vi sikrer på den måten en uhildet vurdering av elevene. Vi har strøket en del elever på enkelte kurs siste året, og det har vært et nødvendige grep å bruke eksterne sensorer for å sikre validiteten på eksamen

Kvalitetssikring og rekruttering
Vi bruker mange innleide forelesere. Det er bra og de fleste er veldig dyktige! Men innleie av instruktører gjør at vi mister litt av kontrollen på hva det foreleses om. NBSK har rutiner på at hver enkelt foreleser skal sende over tiltenkt forelesning for kvalitetssikring. Skolen jobber nå med rutiner som skal sikre oss at vi, på forhånd, får gått gjennom fagstoffet til den enkelte foreleser på en faglig og god måte. Slik skal vi sikre oss at det ikke undervises i «gammelt» stoff samt at kvaliteten på undervisningen holder ønsket nivå.. 
På denne måten må skolens kursledere ha en klar oversikt over grensesnittene for undervisningen.
Det siste året har rekruttering hatt et sterkt fokus, og dette har vært en prioritert oppgave for oss. Jeg fikk høre at det var svært vanskelig å rekruttere gode folk til Tjeldsund og NBSK. Og de som hevder det har delvis rett, men det er ikke umulig.
En forutsetning for å god rekruttering er at vi jobber hardt nok og skaper miljø for utvikling og kvalitet – slike miljø tiltrekker seg de beste folkene.
Vi har det siste året fått inn mange nye «spillere» på laget. Blant disse er Ole Åker, Jan Erik Andersen, Monica Anett Dyrø, Kåre Einar Skogsrud og Robin Amundsen. Dyktige mennesker med lang erfaring som, sammen med resten av vår stab, utgjør en meget kompetent instruktørstab.
Norges brannskole er bedre forberedt enn noen gang. Arbeidet med den store utfordringen fortsetter med uforminsket styrke. Gjennom den relasjonene vi har skapt til brann- Norge og det arbeidet som er lagt ned så våger jeg påstanden: «Norges brannskole og brann- Norge står nærmere hverandre enn på mange år.»
 

COMMENTS