Samvirke i søkelyset

Samvirke i søkelyset

To nylig utgitte bacheloroppgaver peker på manglende koordinering og kommunikasjon ved ulykker landnære hendelser på sjø.

“Hvordan fungerer samvirke mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser ved ulykker i umiddelbar nærhet til land?” er navnet på oppgaven som studentene Eirik Solheim Haugen, Tom Arild Løvskogen og Synne Elise Røstgård har levert som en del av et 3-årig studie innen beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet.

Studentene har valgt samvirke  mellom landbaserte nødetater og maritime ressurser, som tema. De mener at det kan finnes en slags gråsone i grensesnittet mellom land og sjø, og håper at avhandlingen kan være med på å øke kunnskapen og komme med forslag til forbedringer på dette området.

Med bakgrunn i blant annet intervjuer med nøkkelpersoner i Turøy-ulykken anser studentene at deres funn kan indikere at nøkkelfaktorer knyttet til kompetanse, kommunikasjon, ansvar, samvirke og evaluering er avgjørende for en effektiv håndtering av hendelser av denne typen. De involverte partene må ha en god grunnkompetanse som også inkluderer god kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere, som igjen legger til rette for god kommunikasjon og en klar forståelse av ansvarsforhold og rapporteringsveier som er avgjørende for å få til godt samvirke. For å slutte sirkelen må man også gjennomføre gode evalueringer og sikre erfaringstilbakeføring som igjen øker den totale kompetansen og evnen til å håndtere tilsvarende hendelser.

Den andre bacheloroppgaven er utarbeidet av studenter ved Høgskolen Vestlandet og tar opp problematikken med bl.a. manglende samband mellom land- og sjøressurser,

COMMENTS