Sykkel VM i Bergen – Godt forberedt i brannvesenetUtfordringene er mange når sykkel-VM går av stabelen i Bergen fra 16. til 24. september, men seksjonsleder Kjell Ove Christophersen i Operativ avdeling og overingeniør Ragnhild Østgulen Mortensen i brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen mener de er så godt forberedt som mulig (foto: Silje Hattestad, Bergen brannvesen).

Sykkel VM i Bergen – Godt forberedt i brannvesenet

16. til 24. september arrangeres et av verdens største idrettsarrangement i Bergen da sykkel-VM inntar vestlandshovedstaden. Det betyr flere hundre tusen tilskuere i løpet av dagene samtidig som sykkeltraseene sperrer deler av byen. Men langvarig planlegging gjør at utfordringene skal løses.

1200 deltagere fra 80 nasjoner deltar i sykkel-VM 2017. Hvor mange som vil komme for å se på idrettsarrangementet er veldig uklart, men det kan dreie seg om opp til 500.000 mennesker i løpet av de ni dagene sykkel-VM varer.

Bergen by har en hotellkapasitet på opp mot 10.000 mennesker daglig og her er det meste bestilt. Det kan medføre utstrakt utleie av privatboliger, noe som kan bety en utfordring for brannsikkerheten. I tillegg regner man med at mange vil komme med bobiler.

For å sikre at Bergen kommune har en tilfredsstillende brann- og redningsberedskap under sykkel-VM 2017, har Bergen brannvesen etablert en særskilt brannordning som vil gjelde under arrangementet. Den særskilte brannordningen er bygget på tre hovedpilarer, den generelle brannordningen som er politisk vedtatt, tema-ROS for arbeidsgruppe brann- og redning i forbindelse med sykkel-VM 2017 samt Bergen brannvesens erfaring fra større arrangementer og komplekse hendelser.

Tempoetappen til menn er på 31 km og går gjennom flere av brannsmitteområdene i Bergen

Et samvirkesenter er opprettet i Bergen kommune og på kommunens hjemmeside er det en egen temaside vedrørende sykkel-VM. Informasjon og krav til brannsikkerheten ved utleie av bolig ligger også her.

Ragnhild Østgulen Mortensen er overingeniør på brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen og sentral i planleggingen av det brannforebyggende arbeidet til brannvesenet under arrangementet.

– Det er utfordrende med alle som driver utleie, men vi har hatt fokus på god informasjon om hva utleie innebærer. I tillegg sjekker vi jevnlig blant annet AirBnB. Bekymringen vår går på at noen skal la seg friste til å leie ut lokaler som ikke er beregnet på overnatting, sier Mortensen.

Brannvesenet har vært på mange befaringer og tilsyn på objekter og møter stor forståelse for sine krav.

– Folk er veldig imøtekommende når vi kommer og forstår at det er viktig med god brannsikkerhet. Dialogen er viktig. I tillegg vil vi vektlegge å være godt synlige i bybildet under arrangementet. Alle bekymringsmeldinger vil vi følge opp straks.  

Bobilparkering som er tilrettelagt grunnet arrangementet er regulert gjennom innbooking på hjemmesidene til Bergen 2017.

– Her har vi gitt føringer i forhold til avstander mellom bilene, bruk av gass og søppelhåndtering. Men det er usikkert hvor mange som kommer og vi må nok regne med at noen parkerer utenfor regulerte områder også.

I planleggingen har brannvesenet deltatt i flere arbeidsgrupper med blant annet representanter fra seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og byggesakskontoret i kommunen, Mattilsynet, renovasjon, helse, politiet og Norsk bobil- og caravanklubb

– Vi har et tett samarbeid og vil tipse hverandre om kritikkverdige forhold. Vi har også hatt dialog med nabobrannvesen for å ha lik praksis, sier Mortensen.

Fremkommelighet sterkt redusert
Beredskapsmessig vil sykkel-VM innebære at mange veier stenges og fremkommeligheten for brannvesenet vil bli sterkt redusert. 19 km av traseen vil sperres med franske gjerder og tre av de syv brannstasjonene i byen vil bli stengt inne noen av dagene. Til tider anslår man at det kan være opptil 150.000 mennesker nede i sentrum av byen.

Kjell Ove Christophersen er seksjonsleder på operativ avdeling i Bergen brannvesen. Han har jobbet med planlegging av beredskapen i det siste året.

– Vi har brukt CIM som planleggingsverktøy og lagt inn alt som en tidslinje der med oppgaver, frister og ansvarsforhold. Her ligger en overordnet beredskapsplan med utrykningsprosedyrer, bemanningsplan, ressursplassering, ELS-stab og samarbeidet med samvirkesenteret som koordinerer sikkerheten for Bergen kommune. I tillegg har vi daglige beredskapsplaner hvor mannskapene kan se hva som skal skje, hvor ressursene skal plasseres, ansvarsforhold og hvilke oppgaver de enkelte har, sier Christophersen.

Man har også sett på behovet for kompetanse i forhold til hendelser som kan skje under arrangementet og lagt inn dette så mannskapene kan oppdatere seg på denne kompetansen.

Økt beredskap
Arrangementet vil berøre alle brannsmitteområdene i byen og fire fremskutte enheter plasseres ut strategisk i Bergen sentrum for å kunne komme raskt fram. Brannvesenet gjenåpner også tidligere Skansen brannstasjon som ble lagt ned i 1969. Vaktstyrken økes samtidig fra 37 til 50 mann under hele arrangementet og i 110-sentral økes bemanningen i utgangspunktet fra 2 til 5 operatører.

Sykkel-VM medfører at nabobrannvesen har høyere beredskap inn mot deler av Bergen som er berørt av arrangementet. Noen av løpene vil også gå gjennom nabokommunene.

– Normal brannberedskap opprettholder vi med syv mannskapsbiler hvorav seks nye mannskapsbiler og tre lifter. I tillegg har vi beholdt de bilene som skulle selges og disse vil bli utstyrt med alt utstyr for en førsteinnsats. Totalt betyr det at vi vil ha 11 mannskapsbiler pluss fire fremskutte enheter tilgjengelig i byen i perioden som sykkel-VM varer. Skulle det bli behov for mer ressurser vil vi kalle inn grupper på 20 mann som vil reise til sin brannstasjon. Der vil det stå biler de kan bruke for å kjøre fram til brannstedet, sier Christophersen.

Kortest mulig innsatstid
Med store avsperrete områder medfører dette begrenset tilgang til særskilte brannobjekter og alarmkunder langs løpstraseen. En brigade har derfor hatt ansvaret for å kartlegge mulige utrykningsveier til samtlige områder langs og i traseen. For noen objekter som ligger spesielt vanskelig til har brannvesenet gjort avtale at teknisk personale på objektet skal være tilgjengelig slik at de raskt kan sjekke opp om det er en reell brann hvis alarmanlegget utløses. Men uansett skal alle meldinger om hendelser kontrolleres av operativt personell. Her får de fremskutte enhetene en viktig rolle.

Brannbilene skal ha faste sjåfører under arrangementet som er kjent med traseen. Disse har vært gjennom en egen opplæring for kjøring i trasen. Opplæringen består av en film og tiltakskort som alle sjåførene må gjennomgå som en utsjekk. Opplæringen gjelder også sjåførene til nabobrannvesen.

– Hovedmålet vårt er at innsatstiden skal bli så kort som mulig og at utrykningskjøring skal være sikker både for publikum, syklister og våre mannskaper, sier seksjonslederen.

Med store ressurser fra alle nødetatene pluss fra andre beredskapsressurser har brannvesenet satt opp reserveløsninger hvis kapasiteten i nødnett svikter.

– Vi har tatt høyde for kapasitetssvikt i nødnett og opprettholder VHF-sambandet. Alle kjøretøyer og funksjoner vil ha VHF-samband, sier Christophersen.

Stor involvering og samarbeid
Planleggingen har vært veldig omfattende og involvert mange i brannvesenet. Brannvesenet har kjørt egne fagsamlinger både internt og med samarbeidspartnere.

– Arbeidet har vært ressurskrevende, men veldig nyttig også for store fremtidige arrangementer og det gir mange synergieffekter både internt og eksternt. Samarbeidet med politi og helse har vært veldig godt gjennom Operativt Lederforum.

– Alt i alt tror jeg vi er så godt forberedt som vi kan være. Vi vil foreta løpende vurderinger av utvikling av arrangementet og hvordan dette påvirker byen og tilpasse planene ved behovndriger i trusselnivået vil selvsagt kunne påvirke gementet og eventuelt tilpasse planene til entralen kan reduseres etter vurdndriger i  trusselnivået vil selvsagt kunne påvirke gementet og eventuelt tilpasse planene til entralen kan reduseres etter vurd, avslutter Kjell Ove Christophersen.

COMMENTS