UFORUTSIGBARHET KREVER FØRINGER 

UFORUTSIGBARHET KREVER FØRINGER 

Lars Brenden, 
redaktør

Koronakrisen kom brått og har berørt samfunnet på en voldsom måte. Stengning av arbeidsplasser, skoler og barnehager har ført til en omveltning av dagligliv og arbeidsliv man ikke kunne ane. For brann- og redningsvesen har den nye hverdagen medført strenge smitteverntiltak og kontinuitetsplanlegging. Så langt har krisen betydd færre hendelser for brann- og redningsvesen. Også for ambulansetjenesten har man ikke sett det store trykket ennå som man regnet med. Usikkerheten om hva man kan forvente seg er imidlertid stor. En representant for brannsjefene i Storbritannia uttalte at brann- og redningsvesen var klare til å bistå med å kjøre ut mat, hente døde i sine hjem og kjøre ambulanser hvis det ble nødvendig. Dette har ikke vært nødvendig så langt verken i Storbritannia eller i Italia som har vært hardest rammet. Så vil de nærmeste uker og måneder vise om det vil bli nødvendig å støtte helse og samfunnet forøvrig med ressurser fra brann- og redningsvesen både i de landene som er hardest rammet og her hjemme. 

 

Likevel vil det være en god lærdom av situasjonen at brann- og redningsvesen vurderer hva de kan bidra med når samfunnets ressurser settes under press. Det vil kunne være med å danne et bedre grunnlag for hva brann- og redningsvesen bør kunne støtte med i nye kriser og hvilken rolle brann- og redningsvesen også vil kunne ha i totalforsvaret. I denne sammenheng er det igjen viktig å påpeke at en Stortingsmelding om brann- og redningsvesenets rolle og oppgaver i fremtiden er høyst etterlengtet.  

 

Vi har tro på at brann- og redningsvesen har gjort et godt arbeid i å være så godt forberedt som de kan være på en uforutsigbar situasjon. Dessverre har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke vært «fremme i skoa» som de burde vært overfor brann- og redningsvesen som sto i en ny situasjon. DSB burde i langt større grad gitt tydelige føringer og anbefalinger om hva som er forventet av brann- og redningsvesen og hvordan de bør forholde seg. En ulik praksis i brann- og redningsvesen vil svekke tillit blant innbyggere og samarbeidspartnere og stille spørsmål om forståelsen av samfunnsoppdraget. Her burde DSB vært det direktoratet de skal være i form av navnet, en premissgiver for samfunnssikkerhet og beredskap. 

COMMENTS