Vellykket USAR-kurs i DanmarkFra venstre instruktørene fra Outreach Rescue, Tony Emsley og Neil Pickersgill. Elevene på kurset var fra Harstad, Trondheim, Ålesund, Nedre Romerike, Moss og Vestfold

Vellykket USAR-kurs i Danmark

I oktober ble det arrangert et fem-dagers grunnleggende USAR-kurs (Urban Search and Rescue) med fokus på bygningskollaps i Odense, Danmark.

To meget erfarne instruktører fra Outreach Rescue  i Storbritannia sto for det faglige innholdet på et av Danmarks mange bygningskollaps-områder. Brannkonstabel Emil Lerdahl fra Harstad Brann og Redning arrangerte og administrerte kurset sammen med kursavdelingen til brannvesenet i Odense.

Gjennomgang av ferdig bygd støttesystem

Grunnleggende kompetanse innen USAR
De 12 elevene som deltok kom fra Harstad, Trondheim, Ålesund, Nedre Romerike, Vestfold og Moss, og har alle forskjellige ståsteder i forbindelse med egen organisasjons beredskap og planer om beredskap innen USAR. Paratech stilte materiell til disposisjon, og både dansk og norsk forhandler var tilgjengelig under kurset. USAR (Urban søk og redning) er et anerkjent begrep i redningsverdenen. Søk- og redningsarbeid etter bygningskollaps er typiske oppdrag for et USAR-team.

Kurset foretok seg grunnleggende kompetanse på:

– vurdering av innsats etter svikt i bygningskonstruksjoner

-ulike metoder for sikring av skadede bygninger

-ulike metoder for sikring av grøfter

-ulike løftemetoder for personellevakuering og flytting av bygningsdeler med blant annet bruk av urban tauredningsteknikker, jekketaljer og kjettingvinsjer

-bilder og fakta fra reelle hendelser

Instruktørene kom fra Outreach Rescue, et anerkjent firma fra Wales i Storbritannia. Tony Emsley og hans kollega Neil Pickersgill har begge lang fartstid i ulike redningsfunksjoner nasjonalt og internasjonalt. Kurset ble gjennomført på øvingsområdet til Odense Brandvæsen, et imponerende bra område for USAR-trening. Danskene bygde mange slike anlegg på 80-tallet, der flere blir brukt til kurs og trening av andre nasjoner.

Bruk av bipod (topod) kombinert med jekketaljer og
heising av pasient med tausystem.

USAR ikke bare for de største byene
Paradoksalt nok skjer det ei ulykke i Norge samtidig som kurset foregår. En person blir sittende fast i ei grøft med jordmasser til brystet etter kollaps av en støttemur. Lokalt brannvesen får en stor utfordring, og løser den. Personen blir frigjort og fraktet til regionsykehus, bevisst. Dette er et godt eksempel på at USAR-beredskap ikke kun hører hjemme i de største byene, men også hos mindre brannvesen. I hvilken grad USAR-beredskap bør og kan implementeres i våre mange brannvesen er det mange meninger om. Men en bra start kan være å implementere grunnkompetanse USAR på grunnkurs brannkonstabelnivå, hel- og deltid. En naturlig plass for et USAR-øvingsområde er hos Norges brannskole, der det kan skapes gode opplæringsmuligheter for framtidens brann- og redningspersonell. DSB har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det bør dannes fagmiljø for spesialtjenester, og det ønskes varmt velkommen. For USAR-tjenesten sin del står ildsjelene klare for å bidra!

Stor interesse rundt USAR
En unison tilbakemelding fra elevene roser initiativet til Emil Lerdahl veldig høyt. Faglig og meget dyktige instruktører med en god porsjon britisk humor, et bra øvingsfelt med perfekt forpleining, engasjerte kurselever og kursarrangør; da trives norske brannfolk i Danmark!

Sikring av bygning ved hjelp av støtter og treverk

Tidsskriftet Brannmannen stilte den engasjerte brannkonstabelen Emil noen spørsmål:

Hva er det som gjør at du engasjerer deg slik i USAR-faget?

– I utgangspunkt motiveres jeg av å kunne ting som kan hjelpe andre. Sånn sett er det masse innenfor brann- og redningsfaget som engasjerer meg. At akkurat USAR-faget har fått en spesiell plass kommer av at det er komplekst, utfordrende og inneholder en god porsjon av problemløsning. Tre ting som tiltaler meg.

Du er også involvert i grunnkurs-utdanningen ved Norges brannskole, hvilke tanker gjør du om USAR-faget nå og i framtida?

– Per i dag i Norge eksisterer det ikke noe felles begrep om hva dette faget egentlig inneholder. På kursplan for grunnkurs til brannkonstabel har man valgt å kalle emnet ”Ras og klemskader”. Rundt om i Norge begynner det å vokse fram egne redningsavdelinger innad i brannvesenet, som kaller seg for USAR-grupper. Slik jeg ser det er det veldig lite ”urbant” over det som ligger innenfor fagfeltet. Kunnskap innenfor USAR kan komme til bruk overalt i byer som landsbygd og mye kan tas med videre i andre typer av redningsinnsatser. Flere andre redningsemner, som trafikk og tau, bygger allerede på de samme prinsippene og bruker det samme utstyret som USAR.

– Mange tenker veldig stort når de hører USAR, slik som naturkatastrofer, totale bygningskollapser og langvarige arbeidsinnsatser. Dette er ikke feil, men det er oftest i mer hverdagslige situasjoner som man vil få bruk for det man kan lære i faget.

Hva tenker du om forskjellene mellom Norge og Danmark vedr USAR-beredskap, og hva må gjøres i Norge for å øke beredskapen innen USAR?

– Etter å ha vært en uke på kurs i Danmark er jeg sjokkert over hvilke fasiliteter de har å øve på! Skal vi komme opp på samme nivå i Norge kan vi ikke la hver enkelt kommune få ansvar for å bygge opp lignende områder. Her må staten inn å finansiere og støtte. Som tidligere nevnt er det flere og flere brannvesen som bygger opp egne USAR-grupper så det er tydelig at ”de på gulvet” ser behovet av å ha slik kompetanse og ressurser. Forhåpentligvis vil dette få oppmerksomhet på et høyere nivå og med statlig støtte er det håp om at også Norge kan få en fungerende nasjonal USAR-gruppe som kan bistå internasjonalt. Det er mange flinke folk rundt om i Norge som er gode kandidater til en slik gruppe., sier Emil Lerdahl.

COMMENTS