Vil du jobbe for et tryggere samfunn?

Skadeforebyggende forum er en nasjonal, ideell organisasjon som arbeider for å forebygge skader og ulykker i samarbeid med medlemmer og samarbeidspartnere fra offentlig, frivillig og privat sektor.

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske problemer er over- representert i brannstatistikken, og det er behov for økt satsing på forebygging. Med prosjektet LIVSVIKTIG vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helse- direktoratet, Gjensidigestiftelsen og Skade- forebyggende forum (Skafor) samarbeide om å styrke brannsikkerheten til risiko- utsatte grupper.
Skafor har fått ansvar for et delprosjekt og skal ansette to personer som nasjonale pådrivere for prosjektet. Vi søker en person med brannfaglig bakgrunn og en person med helsefaglig bakgrunn til treårig enga- sjement. Nasjonale pådrivere skal blant annet motivere til økt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet i kommunene og bidra til å etablere lokale møtearenaer for tverrsektorielt samarbeid.


For mer informasjon, se full utlysning på www.skafor.org

Rune Huse (Vestfold interkommunale brannvesen), Trine Øyen (Færder kommune), Øyvind Bang (Vestfold interkommunale brannvesen) (foto: DSB)

COMMENTS