Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

Selv om samlokalisering med «112 sentralen» ikke er helt nytt i brann-Norge (Vestviken, Florø) er Alarmsentral Brann Innlandet de første som har gjort dette i henhold til Nærpolitireformen. Regjeringen har med dette besluttet å samlokalisere 110-sentralene og politiets operasjonssentraler.

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland med unntak av Os og Jevnaker. Regionen er sammenfallende med Innlandet politidistrikt. Regionen har ca. 377.000 innbyggere fordelt på 51322 m2. Alarmsentralen skal bistå 60 brannstasjoner og 27 ulike brannvesen.

Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet, men fra 1. januar 2018 tar Hamar kommune over og man vet ikke enda i hvilken driftsform det da vil bli.

 Byggeprosessen
Trond Brenden er avdelingsleder på alarmsentralen og har bidratt med god erfaring i forhold til å bygge opp denne sentralen. Han kan fra før skilte med å ha bygget opp tre 110-sentraler, og Tidsskriftet Brannmannen følte seg derfor godt ivaretatt ved vårt besøk en kaldt maidag.

Planlegging og prosessen rundt det å samlokaliseres med 112 sentralen på politihuset i Hamar, startet før påske 2016, og grunnlag for anbud skulle være klart til påske samme år. Etterhvert ble det besluttet å endre konseptet og «glassdøra» mellom sentralene kom inn. Dette medførte en del endringer i planene og medførte videre en forsinkelse på prosjektet med noen uker.  Opprinnelig plan var at 110-sentralen skulle flytte inn før jul, men dette ble etterhvert utsatt til samtidig med GO-live for politiet ble satt til 29.mars. 
– Selve byggeprosjektet var hektisk og det ble nok litt knapt med tid, sier Brenden.

Areal og bemanning
110- sentralen disponerer ca. 300 kvadratmeter, samt ca. 70 kvadratmeter som er fellesarealer med politiet. De har 5 kontorer og deler møterom med politiet. Operatørrommet er på nesten 100 kvadratmeter med 5 operatørplasser. 110-sentralen hadde tidligere 4 operatørplasser, men de har nå laget en ekstra operatørplass i et avskjermet rom med glassvegger, i tilknytning til operatørrommet. Rommet er ment brukt i forbindelse med øvelser og opplæring, men også for å kunne sette stab ved hendelser der det er nødvendig.

Alarmsentral Brann Innlandet har 4 ansatte i dagtidstilling. De er 13 faste operatører pluss vikarer, hvor alle må være sikkerhetsklarert. 110-sentralen er da bemannet med 3 operatører på dagtid alle ukedager pluss på lørdag. Alle nattevakter og søndager er de 2 operatører på vakt.

De har akkurat nå fått på plass en fagutviklerstilling.

Samarbeid
– Samlokaliseringen og samarbeidet mellom 110 og 112 er veldig bra. Det har siden vi startet opp vært flere større hendelser der det har vært god samhandling mellom etatene og operatørene, gjennom den da åpne glassdøra. Spørsmål og avklaringer har blitt tatt direkte mellom operatørene. Uten at dette har vært fastlagt i noen prosedyre/rutine, har det skjedd mer heller mindre av seg selv ved at de ser at god kommunikasjon seg imellom påvirker hendelser i positiv retning. Egentlig helt i tråd med forventingene, smiler Trond.

«Sosial sone»
– Vi har fått på plass en god teknisk løsning, gode arbeidsforhold i forhold til belysning og ventilasjon, og ikke minst en veldig bra sosial sone for operatørene. Vi har sågar tatt med oss kjøkkenet og fasilitetene vi var vant med fra brannstasjonen. Fokuset fra første stund har først og fremst her vært å få alle til å benytte fellesområder for en uformell prat. Dette har blitt spesielt godt mottatt av politiet, som kanskje hadde mistet dette litt. Her har vi fått en god felles arena for samhandling på det sosiale planet, sier Trond.

Målepunkter
Trond Brenden kan fortelle at Alarmsentralen Innlandet er med i et prosjekt på vegne av DSB og POD hvor virkningen av samlokaliseringen og samvirkefremmende aktiviteter skal måles og dokumenteres. Resultatene fra målingene skal vise om samlokalisering og gjennomføring av samvirkefremmende aktiviteter har ført til ønskede virkninger for samvirke i nødmeldetjenesten. I tillegg skal det legges til rette for å kunne gjennomføre kontinuerlig tjenesteforbedring og gi muligheter til å lære av erfaringer.

Aktivitetene som skal gjennomføres for å fremme samvirke i samlokaliserte nødmeldesentraler og som det skal måles effekt av er:

  1. Felles fagmøter
  2. Felles informasjonsmøter
  3. Felles trening og øvelser
  4. Trippelvarsling
  5. Erfaringslæring – evaluering
  6. Ledelseskoordinering
  7. Hospitering
  8. Fag og opplæring
  9. Felles kultur og sosiale aktiviteter
  10. Forbedret samvirke med AMK-sentralene

Tidsskriftet Brannmannen ønsker Alarmsentralen Brann Innlandet lykke til videre og håper det bringer med seg masse positivt i forhold til samlokaliseringen.

 

COMMENTS