Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Sammenslåingen til en felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo gir oss nye lokaler, større fagmiljø, større muligheter for øvelser og fagutvikling, billigere drift og bedre kriseberedskap i hovedstaden.

La oss si det med en gang: Vi har forståelse for ønsket om en minimumsbemanning på fem operatører døgnet rundt. Kravet kommer fra dyktige operatører med stor yrkesstolthet, og vi har ingen problemer med å være enig med dem i at økt bemanning er en operativ fordel ved store og sammenfallende hendelser. Men, etter å ha analysert arbeidsmengde, statistikk og økonomi viser det seg at en slik bemanning verken er økonomisk realistisk eller beredskapsmessig nødvendig per nå.

Det er helt riktig at den foreslåtte minimumsbemanningen (4) er lavere enn summen av minimumsbemanningen i de to sentralene i dag (2 + 3). Men sett fra Oslos side skal den nye sentralen betjene 28 prosent flere innbyggere, med en økning i minimumsbemanningen på 33 prosent. I tillegg vil det være fem dagtidsstillinger i sentralen. Enkelte av dem vil inngå i den operative driften på dagtid, når aktivitetsnivået er på sitt høyeste.

Utnytter midlene smartere

Økonomi har selvsagt vært en viktig faktor i prosessen. I dag er det slik at en innbygger i Asker og Bærum i snitt betaler 90 kroner i året for å finansiere sin andel av 110-sentralen, mens en innbygger i Oslo bare betaler 40 kroner. Omorganiseringen utnytter midlene smartere, slik at man totalt sparer seks millioner kroner i året. I realiteten er det stykkprisen per innbygger som reduseres, noe som fører til at Asker og Bærum får den største kostnadsreduksjonen. I Oslo foreslår brannsjefen å benytte den årlige besparelsen på to millioner kroner til å styrke den øvrige brannberedskapen i hovedstaden. Bemanningsspørsmålet er dermed en prioriteringssak: Er det viktigere å ha en ekstra operatør i 110-sentralen, enn å styrke den operative beredskapen i gata?

Brannvesenet har på godt og vondt blitt avhengige av å selge alarmtjenester for å finansiere driften. Asker og Bærum tilbyr både brann- og innbruddsalarmer, mens Oslo bare tilbyr det førstnevnte. Begge disse alarmtypene skal håndteres i den nye 110-sentralen. Det er et mål å etablere nye løsninger som forenkler utvarsling av brannbiler til disse alarmene, slik at operatørens tidsbruk reduseres til et minimum. Det er viktig å understreke at 110-sentralens kjerneoppgave er å besvare brannvesenets nødtelefoner og å varsle ut de rette ressursene. Dette har selvsagt høyeste prioritet i den nye sentralen, og håndteringen av reelle hendelser har alltid forrang foran automatiske alarmer og andre tilleggsoppgaver. Med en minimumsbemanning på fire operatører er vi helt trygge på at disse livreddende kjerneoppgavene vil bli utført på beste måte. Risikoen for at automatiske alarmer og tilleggsoppgaver må vente noen minutter i ekstraordinære hendelser ligger på oss som brannsjefer – og ikke på den enkelte operatør.

Større rom for faglig utvikling
Når man ser bort fra den engasjerte diskusjonen rundt bemanningsspørsmålet, er vi glade for at det ellers er stor enighet om at sammenslåingen fører mye godt med seg. I det daglige er det nok de nye lokalene vi gleder oss mest til. Først noen år i midlertidige lokaler på Lysaker, og deretter i en ny og moderne storsentral på politihuset i Oslo. Når vi endelig får flere operatørplasser (seks i Lysaker og syv på politihuset) kan vi øve og trene mer realistisk i hverdagen, i tillegg til å kunne forsterke sentralen med innkallingsmannskaper under større hendelser. Det er også viktig å huske på at selv om minimumsbemanningen utenfor arbeidstid er fire operatører, vil hvert av de fem vaktlagene bestå av seks operatører. Overdekningen tar høyde for fravær og ferieavvikling, men gjør det også mulig å trekke ut operatører til trening og øvelser. I sum gir dette muligheter til å drive faglig utvikling på et nivå vi aldri tidligere har hatt i noen av de to 110-sentralene.

Selv om den politiske saken nå er til behandling, gjenstår det mye arbeid for å finne de beste løsningene til hvordan den nye sentralen skal bli. Samarbeidet mellom ledere og ansatte i de to brannvesenene er viktig for å kunne etablere den nye sentralen som planlagt innen nyttår. Som brannsjefer ser vi fram til dette. Mest av alt fordi én stor sentral utvilsomt er bedre enn to små.

COMMENTS