Få 110-sentraler er robuste

Få 110-sentraler er robuste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la i januar fram rapporten ”Omorganisering av 110-regionene”. Rapporten viser til behovet for reduksjon av antall 110-sentraler fra 19 til 12 og mener kun få av dagens 110-sentraler tilfredsstiller krav til robusthet.

Rapporten er sammen med den samfunnsøkonomiske analysen som ble lagt fram i sommer, et svar på kravet fra Justis- og beredskapsdepartementet om ytterligere informasjon knyttet til robusthet og økonomiske konsekvenser av en reduksjon i antall sentraler. 

DSB viser til den teknologiske og faglige utviklingen gjør at antallet 110-sentraler bør reduseres fra dagens 19. Formålet med endringen av nødalarmeringstjenesten er å få faglig robuste nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen, og som kan håndtere parallelle hendelser og være godt forberedt på å håndtere større hendelser og katastrofer uavhengig av når disse inntreffer. DSB viser til at offentlige utredninger som 22. julikommisjonens rapport, Politianalysen og Brannstudien peker på at nødmeldesentraler bør være av en viss størrelse, og ha kapasitet til å håndtere store hendelser og parallelle hendelser. Høyere kvalitetskrav og beskjedent hendelsestilfang, samt erfaringer siden forrige organisasjonstilpasning av nødmeldetjenesten, gjør at DSB mener at det bør etableres større nødalarmeringsregioner og bedre bemannede 110-sentraler. 

Fra 19 til 12 sentraler
En reduksjon av antallet 110-sentraler fra dagens 19 til foreløpig 12 sentraler vil sikre en betydelig mer faglig robust nødmeldetjeneste for brann- og redningsvesenene, ved at færre operatører får styrket sin operatørkompetanse gjennom håndtering av flere hendelser, skriver DSB. Når det gjelder håndtering av store mengder tilleggstjenester, som mottak av trygghetsalarmer, mener DSB at det verken styrker håndteringsevnen når det gjelder store og komplekse ulykker og katastrofer, eller den brann- og redningsfaglige kompetansen. 
For samtlige modeller som presenteres i Brannstudien for en organisering av fremtidens brann- og redningsvesen, gjelder at 110-sentralene skal dekke et større geografisk område og flere innbyggere enn i dag. Arbeidsgruppen i Brannstudien legger til grunn et befolkningsgrunnlag på minimum 400.000 per 110-sentral. Arbeidsgruppen ser det videre som viktig at bemanning i disse sentralene må være minimum tre operatører på dagtid og to operatører om natten. DSB har valgt å legge Brannstudiens minstestørrelse for befolkningsgrunnlag og bemanning til grunn for kriteriene i denne rapporten, men DSB tar forbehold om at det kan være grunnlag for ytterlige endringer. 

Fem kriterier
DSB har lagt følgende kriterier til grunn for robuste 110-regioner:

  • Fagmiljø
  • Befolkningsgrunnlag
  • Bemanning (antall operatører)
  • Kritisk saksmengde
  • Samvirkepartnere

Av dagens 19 sentraler er det kun Vestviken og Oslo 110-sentral som tilfredsstiller alle de tre kriteriene befolkningsgrunnlag, bemanning og en kritisk saksmengde. DSB har derfor vurdert det som påkrevd å bruke tildelt myndighet gjennom brann- og eksplosjonsvernregelverket til å øke 110-sentralenes robusthet og profesjonalitet. 

Flere med lav bemanning

Dagens organisering med 19 sentraler gir i gjennomsnitt 8,6 hendelser å håndtere i døgnet, og et gjennomsnittlig befolkningsgrunnlag på 262.390 innbyggere per sentral. Antall operatører på vakt varierer fra sentral til sentral. Det er kun Vestviken, Møre og Romsdal og Oslo 110-sentral som har en gjennomsnittlig minimumsbemanning på tre operatører på dagtid, og er dermed over robusthetsgrensen i forhold til bemanning. 16 av 19 110-sentraler ligger under robusthetsgrensen. 15 av 19 sentraler har en minimumsbemanning på 2 operatører om natten, og er dermed over robusthetsgrensen. 4 av 19 sentraler har kun en operatør på vakt om natten, og er dermed under robusthetsgrensen.

Det kan argumenteres for at en organisering med en operatør på vakt ikke tilfredsstiller forsvarlighetskravet i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Med ny organisering vil forholdene ligge bedre til rette for en bemanning på sentralene som ligger over robusthetsgrensen, skriver DSB i rapporten.
Samtidig med at rapporten ble lagt fram kunngjorde DSB at de opprettholder sitt vedtak om at kommunene i Telemark politidistrikt pålegges å knytte seg til 110-sentralen i Arendal. 
Rapporten er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet og hverken departementet eller DSB vil gi ytterligere kommentarer til saken mens den er under behandling. 
 

COMMENTS