Forhastet om 110-sentralene

Forhastet om 110-sentralene

Allerede dagen etter storbrannen på Lærdalsøyri 18. januar gikk avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut i media og påstod at ny organisering av 110-sentralene, med færre sentraler enn i dag, vil gi bedre håndtering av slike hendelser (www.nrk.no). Dette mener Fagforbundet er uheldig.

Røyken over Lærdalsøyri hadde på dette tidspunktet ikke lagt seg og etterslukking pågikk fortsatt. Vi synes derfor at det er forhastet å benytte denne hendelsen til å forfekte et standpunkt i forhold til framtidig organisering av 110-sentralene. Dette er også å forskuttere utfallet av høringen av brannstudien som har høringsfrist 17.februar. Vi mener at DSB her opptrer uryddig. 
I brann- og redningstjenesten er hendelser den mest sentrale kilden til læring, og man må lære av det som skjedde på Lærdalsøyri, men å trekke konklusjoner i forhold til framtidig organisering av 110-sentralene få dager etter hendelsen bidrar ikke til en fakta- og kunnskapsbasert utvikling. Fagforbundet støtter derfor DSBs signal om at det bør settes ned en uavhengig granskningskommisjon. Det er kun på et slikt grunnlag man kan trekke konklusjoner. 

COMMENTS