Fra SAMLOK til samvirke

Fra SAMLOK til samvirke

I 2010 ble SAMLOK-prosjektet realisert i Drammen hvor man samlet nødsentralene ved siden av hverandre i politihuset. Intensjonen var å se gevinster av et tettere samarbeid mellom nødsentralene. Fordelene har vist å være mange og nå tar de et skritt videre for å gjøre samarbeidet enda bedre.

På toppen av politihuset i Drammen ligger politiets 112-sentral som dekker Søndre Buskerud politidistrikt mens AMK-sentralen dekker hele Buskerud samt Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland. Vestviken 110-sentral dekker hele Buskerud og Vestfold.

Erfaringene etter nærmere fire år er at samarbeidet gir fordeler på mange områder. Det viser også evalueringsrapporten fra 2013 som sier: 
–    Bedret samhandling og profesjonalisering av tjenesten. 
–    Større gjensidig forståelse mellom de tre sentralene ved at de lærer av 
hverandres erfaringer og implementerer dem (fagutvikling, organisering av team på  
sentralene).

–    Felles tekniske løsninger.
–    Felles fagdager, deltakelse på hverandres fagdager og gjensidig hospitering.

Med bakgrunn i gode erfaringer og et ønske om å yte en enda bedre tjeneste mot innbyggerne har SAMLOK-prosjektet tatt nye grep for å gjøre det lettere å samhandle, standardisere og kvalitetssikre tjenestene de leverer i større grad, samt respondere raskere.

Rent fysisk består det i at deler av veggene mellom sentralene er revet og det er montert glassvegger som kan åpnes mellom sentralene ved behov. Operatørpultene i brann og helse skal også snus slik at de sitter mot hverandre og lettere kan samhandle. Mellom 110-sentralen og AMK-sentralen vurderes det å etablere en pult hvor NK i politiets operasjonssentral kan bemanne ved hendelser som krever samhandling.

Felles utspørringsverktøy
Det som antagelig vil gi mest effekt er at det tas sikte på å bruke felles utspørrings- og handlingsverktøy ved nødanrop.

–    Gjennom et felles verktøy kan vi stille innringerne de spørsmålene som er viktig for at nødsentralene og utrykkende enheter kan få riktig informasjon, raskest mulig. I tillegg ønsker vi å redusere responstiden samt sikre at vi varsler riktige ressurser ved like hendelser og ikke minst gi disse en bedret forberedelsesfase før ankomst skadested ved at nødvendig informasjon formidles på felles talegrupper på vei ut. Ved en melding om trafikkulykke, som for eksempel kommer inn til AMK-sentralen, kan vi stille relevante spørsmål som alle sentralene ønsker svar på mens de sitter på medlytt og utalarmerer parallelt. Ønsker de mer informasjon så fortsetter dem samtalen med innringer. Utspørrings- og handlingsverktøyene inneholder også standardiserte råd til innringer. Disse skjemaene vil være med på å tilby mer kvalitetssikret, enhetlig tjeneste i forhold til utspørring, rådgivning og ressursutnyttelse. sier Hilde Rikheim som er fagutvikler på AMK-sentralen. 

De utkastene til skjemaer som er utarbeidet så langt gjelder brann i bygning, drukning, trafikkulykke, ulykker i tunnel, snøskred og bombetrussel. Utkastene skal til høring både inne på nødsentralene og ute i tjenestene og deretter tenker man opplæring til høsten før dette settes i drift.
Rikheim ser klare fordeler med samarbeidet og mener gevinstene er store.  

–    Gjennom samarbeidet kjenner vi hverandre godt og kan lettere løse problemer. Vi forstår bedre mulighetene og begrensningene til de andre nødetatene. Gjennom SAMLOK har vi muligheter til å utnytte de samlede ressursene best mulig og det ser vi godt med first responder-tjenesten hvor vi aktivt bruker brannvesenet i regionen til helseoppdrag, sier Rikheim.

Raskere respons
Sindre Nedberge Hansen er en av tre operatører vi møter i Vestviken 110-sentral. Sentralen dekker vel 500.000 innbyggere i 36 kommuner samt 20 brannvesen og 35 brannstasjoner i Buskerud og Vestfold. Han ser positivt på et tettere samarbeid mellom sentralene.

–    Vi ser klare fordeler med samlokaliseringen og et tett samarbeid. Til daglig jobber vi opp mot 3 112-sentraler og 2 AMK-sentraler og samarbeidet flyter mye lettere mot sentralene her i huset enn mot de andre sentralene som ikke alltid skjønner hverdagen vår. Jeg er veldig fornøyd med samlokaliseringen.
Nedberge Hansen tror at et felles skjema for utspørring av innringere kan bli bra.

–    Vi beholder på denne måten fagsentralene, men avhjelper hverandre slik at trippelvarsling og utvarsling av enheter skjer raskere. Og gjennom et felles skjema sikrer vi at innringer får samme service og vi får innhentet lik informasjon uansett hvem av sentralene som mottar anropet, sier han.  

COMMENTS