Ny lokalisering av flere 110-sentraler

Ny lokalisering av flere 110-sentraler

5. oktober la Politidirektoratet (POD) frem forslag til administrasjonssteder og plassering av operasjonssentralene i de nye politidistriktene, som et ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen.

– Det foregår store og viktige endringer innenfor både politiet, brann- og redningsetaten og nødmeldingstjenesten for tiden, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.
I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt. DSB har nå forhåndsvarslet de nye 110-regionene med høringsfrist 10. desember 2015. 
Når POD har fattet endelig beslutning om administrasjonssteder og lokalisering av operasjonssentralene, vil DSB varsle hvilke kommuner som vil bli pålagt å etablere nødalarmeringssentral i de nye 110-regionene. Anne Rygh Pedersen ser frem til at 110-sentralene blir samlokalisert med politiets operasjonssentraler.
– Samlokalisering vil være positivt for nødmeldingstjenesten. Det vil bli enklere å få til god informasjonsdeling på tvers, og bedre kjennskap til hverandres virkemåte vil gjøre tjenesten enda bedre til å håndtere de store og krevende situasjonene, understreker Rygh Pedersen.
I arbeidet med samlokalisering av nødmeldingssentralene er det etablert et tett samarbeid mellom POD og DSB. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er også involvert i arbeidet. 

Politidirektoratets forslag til hovedseter i nye politidistrikter:
Finnmark PD: Kirkenes
Troms PD: Tromsø
Nordland PD: Bodø
Trøndelag PD: Trondheim
Møre og Romsdal PD: Ålesund
Vest PD: Bergen
Sør-Vest PD: Stavanger
Agder PD: Kristiansand
Sør-Øst PD: Drammen
Oslo PD: Oslo
Øst PD: Sarpsborg
Innlandet PD: Hamar

Forslaget innebærer at antall 110-sentraler reduseres til 12. Dagens 110-sentraler i Finnmark (Hammerfest), Nord-Trøndelag (Namsos), Sogn og Fjordane (Florø), Sunnhordaland (Haugesund), Telemark (Skien), Innlandet (Elverum), Asker og Bærum (Asker), Romerike (Lørenskog), Østfold og Follo (Moss) vil så legges ned eller flyttes. Nye lokaliseringssteder for 110-sentraler vil være Kristiansand som overtar for Arendal, Sarpsborg som overtar for Moss og Hamar som overtar for Elverum.  
Dimensjonering av samlokaliserte 110-sentraler 
Den 7. oktober sendte DSB ut et brev om dimensjonering av de samlokaliserte 110-sentralene til landets 110-ledere og styrer. Til grunn for vurderinger av antall operatørplasser ligger følgende forhold:
    –    Beskrivelser, erfaringer og empiri knyttet til aktivitetsnivået i dagens sentraler.
    –    En målsetning om å øke fremtidig robusthet i sentralene ved å legge til rette for et høyere aktivitetsnivå gjennom å øke sentralenes befolkningsgrunnlag.
    –    Tilrettelegge for mer effektiv drift av 110-tjenesten samlet sett.
De nye sentralene er foreslått med 4 operatørplasser med unntak av sentralene i Tromsø og Kirkenes/Tromsø som skal ha 3 operatørplasser. For både politidistrikt Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane), politidistrikt Sør/Øst (Telemark, Vestfold og Buskerud), og for politidistrikt Øst (Romerike, Follo og Østfold) reduseres antall operatørplasser fra 8 til 4. Befolkningsgrunnlaget for bemanning med 4 operatørplasser varierer fra Nordland med 241.500 til Oslo med 829.000 innbyggere. 
 
Mer robust?
Ordet robust brukes jevnlig om nye distrikter og større sentraler. Blir det mer robust av å kutte bemanningen til det halve og står vi i fare for å få kun nødmeldingssentraler som i liten grad har mulighet til å være proaktive og støtte brannvesenet underveis i en innsats. Og hvordan vil muligheten være for å ha direktetilknyttede alarmer til disse store sentralene? 
Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB svarer:
    –    Den 6. oktober sendte DSB ut informasjon om nye 110-regioner. Dette er på høring med høringsfrist 10. desember 2015. I forbindelse med Politidirektoratets arbeid med nye administrasjonssteder har DSB oversendt informasjon som overordnet beskriver dimensjonering av de fremtidige samlokaliserte 110-sentralene. Dette grunnlaget ble den 7. oktober distribuert til 110-sentralene. Konkrete faktaspørsmål rundt dette vil besvares fortløpende. DSB vil vise til den pågående høringen og anmode om å benytte høringsrunden til å komme med øvrige innspill og synspunkter i saken.  

    –    Ikke gitt opp kampen
110-sentralen i Florø som dekker Sogn og Fjordane fylke er en av sentralene som vil legges ned hvis forslaget fra POD og DSB går gjennom. Hvilke effekter vil det få for tjenestetilbudet? Brannmannen spør leder Terje Brandsøy.
    –    Hvis 110-tjenesten flyttes må man vurdere om man skal opprettholde sentralen for å ivareta alle de tekniske tjenestene som er tilknyttet denne. Det vil i så fall bli en betydelig ekstrautgift for kommunene. Alternativet er å kjøpe disse tjenestene av private. Vi har også den ulempen her i Florø at vi ikke har noe kasernert brannvesen hvor de ansatte kan gå tilbake til så fremtiden for våre 14 ansatte blir høyst usikker.
    –    Med hensyn til det faglige rundt 110-tjenesten så tror jeg effektene kan bli det helt motsatte av hva DSB tror. Bergen og Florø har i dag totalt 8 operatørplasser og dette skal reduseres til 4 i en sentral. Får man ekstremvær med mange hendelser over store deler av Vestlandet tror jeg man vil få problemer med å kunne håndtere dette godt. Vi har selv hatt mange store hendelser det siste året hvor vi har oppbemannet raskt og kunnet håndtere hendelsene på en måte som de berørte brannvesen har vært godt fornøyde med, sier Brandsøy som presiserer at de ikke har gitt opp kampen om å opprettholde sentralen. 

Sjablonmessig
Alf Halsen leder 110-sentralen i Hordaland som er foreslått til å ta over sentralen for Sogn og Fjordane. 110-sentralen i Hordaland dekker i dag 30 kommuner og hadde i 2014 ca. 14.700 henvendelser som resulterte i ca. 4.500 utrykninger. Sentralen har 4 operatørplasser pluss en plass til øvelser og opplæring. Ca. 471.000 innbyggere dekkes i dag av sentralen, mens en ny felles sentral vil dekke ca. 622.000 innbyggere.
Hva mener Halsen om at en fremtidig 110-sentral for begge fylkene skal ha samme bemanning som i dag?
    –    Det er vanskelig å si noe om det eksakte behovet per i dag, men vi er noe forbauset over at DSB formidler disse tallene til Politidirektoratet uten å ha tatt kontakt med oss. Forslag til antall operatørplasser i 110-sentralene virker sjablonmessig, men skal kanskje bare fungere som en grovskisse til diskusjon?  Det som er viktig er at sentralene har kapasitet til å håndtere henvendelsene på en god måte og dermed fungere som en fagsentral, ikke bare som en ren nødmeldingssentral. Med 54 kommuner vi skal håndtere vil også behovet for støtte fra sentralen være stor ved større og langvarige hendelser, sier Halsen. 

COMMENTS