Nødnettprosjektet i DSB

Nødnettprosjektet i DSB

DSB er gitt i oppdrag å lede innføringen av nytt Nødnettutstyr til landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler. DSB samarbeider tett med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som er prosjektansvarlig og leder av Nødnettprosjektet på statens vegne i tillegg til at de eier og forvalter Nødnett.

Som leder av innføringsprosjektet til brann skal DSB gi råd til DNK ved beslutninger om valg av løsninger for innføring av nytt Nødnettutstyr til brannvesenene og 110-sentralene. DSB har også ansvar for å koordinere det nødvendige samarbeidet med brukerorganisasjonene og kommunene.
DSB rapporterer til DNK som har myndighet til å treffe beslutninger i prosjektet som sikrer prosjektfremdrift, utrulling av teknisk utstyr og tidspunkter for når Nødnett kan tas i bruk. DNK har også myndighet til å styre innføringsprosjektene i nødetatene.

Nødnettprosjektet i DSB jobber for tiden med å få etablert en tydeligere kanal for drifts- og forvaltningsspørsmål. Dette dreier seg for en stor del om spørsmål som aktualiseres etter at en fase har tatt Nødnett i bruk. I tillegg arbeides det med å styrke prosjektorganisasjonen for å sikre god oppfølging av de neste fasene. 
Dette er medarbeiderne i Nødnettsprosjektet som mange vil stifte bekjentskap med når Nødnett rulles videre ut i landet. 

Tom Haakenstad
Prosjektleder
Haakenstad kommer fra rollen som leder av teknisk sikkerhet og beredskap i Norges største samferdselsprosjekt; Follobaneutbyggingen mellom Oslo og Ski. Han er opprinnelig spesialutdannet politimann. Haakenstad tiltrådte stillingen som prosjektleder i DSBs Nødnettprosjekt 1.mai.

Tone Olsen
Prosesseier plan, kvalitet, økonomi og dokumentasjon
Tone begynte i Nødnettprosjektet i slutten av 2012. Hun har tidligere arbeidet med prosjekter i NAV. I Nødnettprosjektet har Tone overordnet ansvar for planer og milepæler for hele branns innføringsprosjekt. Tone fungerer også som prosjektstyrer og prosjektstøtte for prosjektleder. 

Ulf Sandvik
Prosesseier teknikk og funksjonalitet
Ulf har tidligere jobbet i DNK og har siden 2009 jobbet i branns innføringsprosjekt for Nødnett.
Ulf har overordnet ansvar for alle prosjektaktiviteter som knytter seg til radioterminaler og kontrollrom og er transisjonsansvarlig fra DSB for fase 1 og 2. Dertil kommer koordineringsoppgaver knyttet til dekning samt testingsaktiviteter før Nødnett tas operativt i bruk.

Sverre Winsnes Rødland
Teknikk og funksjonalitet
Sverre begynte i Nødnettprosjektet i starten av 2013 og har tidligere jobbet i tidligere jobbet i Capgemini, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Norcontrol IT. I Nødnettprosjektet jobber Sverre med teknikk og funksjonalitet med særlig fokus på leveransen til 110-sentralene.

Kristian Bording
Teknikk og funksjonalitet
Kristian Bording har vært med i Nødnettprosjektet til DSB siden 2007. Kristian Bording jobber med teknikk og funksjonalitet med særlig fokus på radioterminaler. Han har også ansvaret for sambandsreglement og fleetmap. 

Peter Due
Teknikk og funksjonalitet
Peter har tidligere vært brannsjef i Sandefjord og har jobbet i Nødnettprosjektet til DSB siden januar 2010. Peter har ansvar for logistikk knyttet til innføring av radioterminaler i landets brannvesen, herunder også spørsmål knyttet til brukerbetaling. 

Anne Thoresen
Prosesseier opplæring, kompetanse og øvelser
Anne har bakgrunn fra akuttmottak, legevakt og ambulansetjeneste og begynte i Nødnettprosjektet rett før jul i 2012. Anne har overordnet ansvar for koordinering av alle opplæringsaktiviteter i branns innføringsprosjekt. Videre jobber Anne med planlegging og koordinering av øvelser etter at ett 110-distrikt har tatt i bruk Nødnett. Hun har også et koordineringsansvar for tiltak knyttet til kompetanseheving både internt i DSBs prosjekt og ut mot regionale prosjekter.

Kaj Hagberg
Opplæring, kompetanse og øvelser
Kaj har tidligere vært vaktleder ved 110-sentralen i Oslo. I Nødnettprosjektet jobber Kaj med opplæringsaktiviteter for operatører og brannkonstabler (Vision, Iccs og radioterminaler).

Øyvind Hansen
Opplæring, kompetanse og øvelser
Øyvind Hansen var prosjektmedarbeider ved Alarmsentral Brann Øst i Moss i forbindelse med innføringen av Nødnett der. Han har tidligere jobbet både som vaktleder ved 110-sentralen i Moss og som brannkonstabel og utrykningsleder i brannvesenet. I Nødnettprosjektet jobber Øyvind med opplæringsaktiviteter knyttet til Vision Boss.

Jan Eriksen
Opplæring, kompetanse og øvelser
Jan har tidligere jobbet som 110-leder og brannmann. Han hadde rollen som regional prosjektleder for nødnettprosjektet ved 110-sentralen i Asker og Bærum da Nødnett ble innført der. I Nødnettprosjektet jobber Jan med opplæringsaktiviteter for operatører og brannkonstabler (Vision, Iccs og radioterminaler).

Knut Hansen
Opplæring, kompetanse og øvelser
Knut Hansen har jobbet 16 år som deltidsbrannmann, og har siden 1991 jobbet ved Norges brannskole i Tjeldsund som rådgiver. Han har ansvaret for 110-sentralen ved opplæringssenteret til brann ved Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. 

Ragnhild Lunde
Prosesseier informasjon og dialog med regionale prosjektledere
Ragnhild har jobbet innen brannområdet i DSB siden 2010 og begynte i Nødnettprosjektet i januar 2013. Ragnhild har overordnet ansvar for informasjonsarbeidet i prosjektet. Videre har Ragnhild ansvar for å følge opp regionale prosjektledere fra fase 3-5, herunder kontinuerlig dialog, statusrapportering og oppfølgingsmøter. 

COMMENTS