Revidering av 110-opplæringen

Revidering av 110-opplæringen

DSB og Norges brannskole har satt sammen en arbeidsgruppe og en referansegruppe som skal utarbeide en helhetlig utdanning for alarmsentraloperatører

Våren 2015 ble Beredskapsutdanning trinn 1 gjennomført for siste gang. Det gjør det nødvendig å se på opptakskravet til alarmsentraloperatørkurset. 
Kvalifikasjonskravene i forskriften er ikke lenger er i samsvar med oppgavene brann- og redningstjenesten står overfor. Dette er særlig tydelig innenfor kravene til operatører på 110-sentralene. Det er ønskelig å utvide rekrutteringsgrunnlaget fra andre typer utdanning og erfaring, eksempelvis ulike fagskole- og høgskoleutdanninger, og utdanning eller erfaring fra politi, helse og forsvaret. 
Dispensasjonsbestemmelsen brukes i altfor stor grad, og har blitt mer en hovedregel enn en unntaksregel. Forskriften legger opp til at utdanning skal gjennomføres i forkant, mens praksis er at utdanning som oftest gjennomføres en stund etter ansettelse og praktisering i tjenestestilling.  

Større krav til 110-operatører
Nærpolitireformen medfører at Brann- og redningstjenestens 110-sentraler vil bli samlokalisert med politiets operasjonssentraler. Operasjonssentralene skal klargjøres slik at helsevesenets AMK-sentraler kan plasseres på samme sted på et senere tidspunkt. 
DSB har anbefalt at Justisdepartementet gir sin tilslutning til et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver. De fleste 110-sentralene vil i nær fremtid dekke et større geografisk område og flere innbyggere enn i dag. Brann- og redningstjenesten må påregne å bli stilt overfor flere samtidige og større hendelser i fremtiden og er avhengig av høy kvalitet i den støtten som operatørene ved 110-sentralene skal yte. Operatørene må gis et nødvendig faglig kompetanse.
Flere rapporter har pekt på at samhandlingen mellom brann, politi og helse burde bli bedre. Øving av trippelvarsling, økt kompetanse, selvevaluering, systematisk gjennomgang av meldinger og hendelser, prosedyrer og kjennskap til etatenes ulike ledelsessystemer er noen eksempler på områder som må vies oppmerksomhet i opplæringen

Arbeidsgruppens sammensetning
Bjørg Steinsvik (prosjektleder), Agnar Christensen og Knut Hansen, alle Norges brannskole, Jan Eriksen og Svend Robert Berthelsen fra DSB, Ronny Langfjord (daglig leder i Salten brann IKS), Espen Thommassen (operativ leder Vestviken 110), Kjetil Grav (ABØ), Knut Halvorsen (OBRE), Øyvind Hansen (110 Sør-Rogaland), Hilde Fredriksen Rikheim (AMK Vestreviken) og Dorthe Månsson (politiet).

Referansegruppen
De som foreløpig har svart ja er Trond Busterud (BTY) og Per Ole Sivertsen (NLBF), men flere er forespurt. 
Alle 110-sentralene er kontaktet med forespørsel om å uttale seg i høringsrunden. 

Januar – mai 2016:     3 møter à 2 dager i arbeidsgruppen
15. – 31 mai 2016:     Høringsperiode 
15. juni 2016:        

Bearbeidet anbefaling til revidert kursplan rapporteres for godkjenning.
 

COMMENTS