Branngruppen i Røde Kors SkienBildet med mannskaper er tatt foran Skien brannstasjon med mannskaper fra brannvesenet vaktstyrke bak. Foran er Skien Røde Kors representert med ett lag fra branngruppa. Fra venstre Thomas Bjerkaker, Lars Ødesneltvedt, Bjørn Rørvik, Bjørn Pettersen og Oskar Myhra.

Branngruppen i Røde Kors Skien

I Skien har de et unikt samarbeid. Bare les deler av avtalen jeg har klippet ut: «Skien brannvesen og Røde Kors Skien, hjelpekorpset plikter til enhver tid å ha 5 skikkede personer, kalt «brannvaktene», mellom 18 og 60 år gamle i brannberedskap.

Ved alarm skal disse møte på Røde Kor-huset og utstyres med sitt personlige utstyr. Disse skal normalt rykke ut til brannstedet med en av hjelpekorpsets biler innen 10-15 minutter etter innkalling». Dette må da kalles en kjemperessurs – men hvem er de og hva innebærer så dette samarbeidet?

Skien Røde Kors
Fred Inge Skjærum er beredskapsleder i Porsgrunn kommune og leder av Skien Røde Kors. Han kan fortelle at Skien Røde Kors ble stiftet i 1947. De har ingen fast ansatte, alt arbeid er frivillig. I hele Skien Røde Kors er det rundt 500 frivillige og det er stor aktivitet året rundt. Bare innen beredskap og omsorg har de over 20 aktiviteter, kan Fred Inge fortelle.

Avdelingen redning og beredskap består totalt av 60-70 personer og er delt inn i ulike grupper. Hjelpekorpset har deltatt i mer enn 20 søk- og redningsaksjoner hittil i 2017. I tillegg har hjelpekorpset mange sanitetsvakter, driver med førstehjelpsopplæring og har egen gruppe for skadesminking.

Redningsdykkergruppe
De har en egen redningsdykkergruppe, hvor alle har fullverdig redningsdykkerutdanning i henhold til forskrift med ca. 20 innsatser hittil i 2017.

– Redningsdykking har blitt tilbudt kommunen siden 1957 og har nok blitt en «hvilepute» for kommunen i forhold til å etablere denne tjenesten selv, sier Fred Inge.

Redningsdykkergruppen har derfor heller ingen oppmøteplikt.  Skien Røde kors får 150 000 kroner fra staten for å utdanne 1 redningsdykker i året.

Bjørn Pettersen leder avdeling for redning og beredskap
i Skien Røde Kors som består av 60- 70 personer.
Så langt i år har de hatt 14 innsatser hvor de har
bistått brannvesenet

Branngruppe
Branngruppen med Bjørn Pettersen som ansvarlig, har hittil i år hatt 14 innsatser og har etter ferien annonsert i sosiale medier og lokalavisen etter nye frivillige.

– I skrivende stund er det seks personer som er aktuelle for videre samtaler, kan Bjørn fortelle.

Samarbeidsavtale branngruppen og Skien Brannvesen
Formelt startet samarbeidet med Skien brannvesen i 1957, mens første omfattende avtale om en reservestyrke ble inngått i 1982. De har også en annen samarbeidsavtale om generell beredskap med Skien kommune.

Skien Røde Kors får en fast årlig beredskapsgodtgjørelse som for tiden er 286.000 kroner. I tillegg sender de faktura pr utrykning med en godtgjørelse på 146 kroner pr time (100 prosent tillegg deler av døgnet og helgene). Også disse pengene tilfaller foreningen. Mannskapene har ingen godtgjørelse.

De har fire vaktlag som består av en sjåfør med kompetansebevis for utrykningskjøring (leder) og fire mannskaper. Disse har vakt en uke av gangen og bærer med seg hver sin nødnett-terminal. Vaktperiode er kl. 16.00- 07.00 på hverdagene og 24/7 i helgen, samt røde dager. Innkalling på dagtid foregår enkelte ganger, men da skal situasjonen være ekstraordinær.

Innkallingsrutinene er endret med årene, slik at det er færre utrykninger. Nå kalles de kun inn ved bekreftede brannmeldinger  i bygning og skog. Noen ganger kjører innsatsleder brann helt frem til brannstedet før det avgjøres om reservestyrken skal innkalles. Til sammen skal de kunne stille med 25-30 mannskaper om det virkelig trengs.

Krav til mannskaper
De personer som inngår i «Brannberedskapsavtalen mellom Røde Kors Skien og Skien kommune» må:

 1. Være medlem i Røde Kors og mellom 18 og 60 år.
 2. Være helt arbeidsfør, det vil si ikke uføretrygdet eller sykemeldt.
 3. Gjennomgå Røde Kors sertifisering innen 12 måneder etter inngått medlemskap, det vil si bestått grunnkurs i førstehjelp og gjennomført sambandskurs.
 4. Ha startet opplæringen og gjennomgått minst én kurskveld i henhold til opplærings- og øvelsesplanen før første vakt.
 5. Delta på minst 3 av 4 årlige øvelser i henhold til opplærings- og øvelsesplanen.
 6. Årlig undertegne egenerklæring om helse.
 7. Bli vurdert som egnet for branntjeneste av leder og opplæringsansvarlig for branngruppa i Røde Kors Skien, i henhold til fullmakt fra brannsjefen i Skien.

Opplærings- og øvelsesplan for brannvaktene
Den samlede opplærings- og øvelsesplanen for brannvaktene inneholder fire deler. I tillegg til sertifiseringen skal opplæring og øvelser utgjøre minst 14 timer per år. Øvelsene innebærer HMS, påkledning, fysisk arbeidsbelastning, utstyr på brannbilene, organisering på innsatssted, beskyttelse mot røyk, slangeutlegg, slokking, slokkeutstyr, slokkemidler, små-pumper og vannføring/ trykktap.

Ulike arbeidsoppgaver på skadested
Når branngruppen rykker ut med sine mannskaper bistår de med det meste på skadestedet og det kan nevnes at de også har fokus på kreftfaren og tankegangen med rene og skitne soner. Personlig utstyr holdes av brannvesenet. De har eget kjøretøy som de rykker ut med. Bilen kan også brukes som kommandovogn ved behov.

Oppgaver som kan nevnes:

 • Slangeutlegg fra kum/bil
 • Stråleføring
 • Skifte og funksjonstest av pressluft for røykdykkere med system for dette på egen bil
 • Sette opp stigemateriell (ikke motorisert høyderedskap)
 • Montering av mobilt lysutstyr
 • Bringe med mindre bærbare- og hengerpumper
 • Henting av utstyr på brannbilene, henting av supplerende materiell fra brannstasjonen
 • Restverdiredning (tildekking med plast, utbæring av møbler, vannsuging med mer)
 • Røykdykking «nivå 0»: de bruker pusteluft kun som verneutstyr.

Samtlige som er på utrykning er forsikret.

Problemfritt samarbeid
– Avtalen har stor tilslutning blant de ansatte i brannvesenet. Flere av de ansatte har startet som deltakere på avtalen, før de fikk seg jobb som profesjonelle brannmenn. Det er viktig å ha fokus på at det er et klart skille mellom en frivillig reservestyrke og et profesjonelt brannvesen. Vi er en støtte- og hjelpestyrke, sier Fred Inge. I sommerferien og i høytider er den frivillige styrken ekstra verdifull. Reservestyrken må møte ved innkalling, mens frimannskapene til brannvesenet kan møte.

Tidsskriftet Brannmannen stilte to spørsmål til lederen av Skien Røde Kors.

Er dette en god avtale for både Røde Kors og kommunen?

Skien Røde Kors har til sammen 5 kjøretøy som kan benyttes til innsats, hvorav 4 er utstyrt med blålys/
sirener. Videre har de ATV, båt og 2 snøscootere pluss diverse hengermateriell ved behov

– Vi mener avtalen skaper en vinn-vinn situasjon for begge parter. Røde Kors kan tilby en samfunnsnyttig og spennende aktivitet. Avtalen utgjør hovedinntektskilden til Skien Røde Kors. Skien kommune er nok den kommunen som har flest innbyggere som kan legge et normalutlegg fra kum. Mange hundre personer har vært innom avtalen siden 1982 og brannvesenet får tilgang til en betydelig ressurs. Vi har mye materiell, ett stort hus og mange motiverte medlemmer.

Har du noen tanker rundt fremtiden og videre samarbeid?

– Det skjer mye innenfor redning- og beredskap også her i Grenland. Vi håper selvfølgelig på at det er grunnlag for en samarbeidsavtale også i fremtiden. Vår drøm er å få til en avtale som omfatter både reservestyrken og redningsdykkerne våre. Vi mener at dette samarbeidet er så fruktbart at det burde vært flere eksempler på slike avtaler her i landet, avslutter Fred Inge.

Hjelpekorpset en betydelig ressurs
– Jeg er forundret over at ikke andre brannvesen har gjort det samme som oss for hjelpekorpset er en stor og viktig ressurs for Skien brannvesen.

Det  sier brannsjef Guttorm Liebe i Skien.

– Reservestyrker er veldig vanlig ellers i verden og enkelte steder har man to stasjoner ved siden av hverandre med faste mannskaper og reservestyrke. Dette er samme tankegang vi har i Skien ved at hjelpekorpset er etablert som egen frivillig styrke og fungerer som en reservestyrke. De rykker ut med egen bil og ankommer rundt 15-20 minutter etter at førstestyrken er framme. Arbeidsoppgavene deres er klart definerte og de utgjør en rask og god støtte til brannvesenet. Dette er en arbeidsvillig gjeng som gjør en viktig jobb på et skadested, sier Liebe.

COMMENTS