Kommentar: Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Kommentar: Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen

Januar 2021

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Elsikkerhetsportalen blåser opp tallene for reelle komfyrbranner. Ved å legge sammen reelle branner og andre hendelser på komfyren og kalle alt sammen for brann, formidles det at antall komfyrbranner er ti ganger så stort som det egentlig er.  Andre hendelser på komfyren er ofte svidd mat som aldri vil medføre brann. Er dette forsvarlig forebyggende arbeid?  

Dette er et sammendrag av en artikkel på 15 sider. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Elsikkerhetsportalen skriver på sine nettsider at nær halvparten av alle boligbranner skyldes komfyren og at komfyren er en brannversting. Etter min ening er dette misbruk av statistikk. Det er riktig at nær halvparten av alle utrykningene til bolig skyldes komfyren, men statistikken viser at det er kun 10 prosent som utvikler seg til brann. Utrykningene skyldes i stor grad mat som er glemt på komfyren. Forsøk viser at det stort sett er kun sukker og fett som antenner. Annen type mat som grønnsaker, ris, poteter, gulrøtter, erter og grøt antenner ikke. Dette skyldes et stort innhold av vann. Ut fra forsøk jeg selv har utført er det også svært lite sannsynlig at annen type mat som lapskaus, de fleste sauser med begrenset mengde fett osv. vil antenne. Forklaringen er at også disse matvarene inneholder svært mye vann.

I listen nedenfor er det oppsummert en del viktige fakta fra statistikk fra DSB og forskningsrapporter. Etter min mening underbygger disse faktaene tydelig mine påstander.

 • BRIS oppgir i statistikk fra 2016 fram til medio oktober 2020 et snitt på 190 komfyrbranner pr. år mens forskningsrapporten «Brann til middag» oppgir 124 komfyrbranner pr. år i perioden 1998 – 2007.
 • Forskningsrapporten «Brann til middag» konkluderer med at det i perioden 1998-2007, ble registrert 5.1 omkomne i snitt pr. år som følge av brann på komfyr.
 • Forskningsrapporten «Brann til middag» konkluderer med at 7,6 prosent av boligbrannene startet på komfyren i 1998-2007.
 • Forskningsrapporten «Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005 – 2014» konkluderer med at bar ild er årsak til 39 prosent av dødsbrannene og feil bruk er årsak til 14 prosent av dødsbrannene.
 • Forskningsrapporten «Brannskadeutviklingen i Norge – Tiltak for å redusere brannskadene» konkluderer med at det i perioden 2005 til 2006 for kategorien «feil bruk» utgjør tørrkoking ca. 50 prosent av alle boligbranner.
 • Forskningsrapporten «Brannskadeutviklingen i Norge – Tiltak for å redusere brannskadene» konkluderer med at det er omtrent like mange branner innenfor de to årsakskategoriene elektrisk årsak og feil bruk av elektrisk utstyr.

Siden kategorien «feil bruk» inneholder langt flere brannårsaker enn «komfyr» vil det da være logisk at det er kategorien «elektrisk feil» er langt større enn komfyr i perioden 1996-20

Mat med stort vanninnhold antenner ikke på komfyren – f.eks. poteter.

 

Misbruk av statistikk

I de senere årene har det vært stort fokus på komfyrbranner. Etter min mening er det mange aktører som misbruker statistikken og noen formidler statistikk svært unøyaktig. Her er noen eksempler:

 

 1. DSB

 

Nettsider – eksempel 1

Eksempelet er hentet fra denne nettadressen:

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2018/komfyren-storste-brannarsak-i-2017/

 

Komfyren største brannårsak i 2017

14.02.2018, Nyhet

Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren.

 

Min kommentar:

DSB konkluderer i overskriften med at komfyren er største brannårsak. Dette er etter min mening misbruk av statistikk fordi «elektrisk feil» er en større brannårsak. Se siste kulepunkt under oppsummering.

Det er etter min mening direkte villedende å hevde at halvparten av brannene startet på komfyren. Denne artikkelen skulle argumentere grundig mot dette. Dette kan være en sammenblanding av utrykninger og reelle branner.

 

Nettsider – eksempel 2

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2019/halvparten-av-brannutrykningene-skyldes-komfyren/

 

                Sitat:

«Komfyren er hjemmets største brannkilde».

 

Min mening:

Dette er etter min mening ikke tilfellet, med samme argumentasjon som i eksempel 1.

 

 

 

 

 

Nettsider – eksempel 3

https://www.nrk.no/trondelag/komfyren-storste-brannarsak-i-2017-1.13915532

Sitat fra www.nrk.no der DSB blir sitert:

Sitat: Komfyrbranner har lenge vært den største enkeltårsak til dødsbranner i Norge. Hittil har seks mennesker omkommet i brann. Statistisk sett skyldes halvparten komfyren, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Min mening:

Dette er etter min mening ikke tilfellet, med samme argumentasjon som i eksempel 1. Påstanden om dødsbranner er direkte feil. Se kulepunkt nr. to i oppsummeringen. Dette kan selvfølgelig være en misforståelse av journalistens side, men DSB bør etter min mening søke å unngå denne typen feilinformasjon, spesielt når det er oppført som sitat fra DSB.

 

Kampanjebrev vedrørende komfyrbranner

I brevet som inviterer brannvesen til å bli med på komfyrvaktkampanjen står dette sitat:

«Komfyren er hjemmets desidert største brannårsak».

Min kommentar:

Dette er etter min mening ikke tilfellet, med samme argumentasjon som i eksempel 1.

 

Imøtegåelse fra DSB

Jeg har forelagt DSB artikkelen og konfrontert direktoratet med de nevnte sitatene.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB uttaler følgende:

DSB vurderer BRIS-kategoriene kontinuerlig. Vi mener det er relevant å inkludere branntilløp når vi snakker om boligbranner, siden branntilløp potensielt kan føre til brann. Vi er enig i at det er viktig å presisere om vi inkluderer branntilløp eller ikke når vi omtaler boligbranner, og at tørrkoking inngår i begrepet «branntilløp komfyr».

 

 1. Brann & Sikkerhet

 

Brann & Sikkerhet utgis av Norsk brannvernforening. I Brann & Sikkerhet nr. 5 2020 er det angitt at de tre hyppigste grunnene til brann ifølge BRIS fra og med 01.01.2016 til og med medio oktober er følgende:

 

Mat eller gjenstander på eller i komfyr:        8 772 stk.

Elektrisk utstyr:                                              4 789 stk.

Ukjent:                                                           4 399 stk.

 

Min kommentar:

Dette er etter min mening misbruk av statistikk. Dette er ikke en årsaksfordeling for branner, men inkluderer alt som går inn under begrepet «branntilløp». Dette begrepet inneholder, som tidligere beskrevet i denne artikkelen «alle hendelser på komfyr», og det er mange hendelser som ikke medførte brann eller ville medført brann. Et mer korrekt tall for branner på komfyr finner man ved å la DSB finne tall der brannvesenet angir om brannen spredte seg og hvor mye. Da har det altså vært en reell brann. Antall slike branner er 903 i samme periode som artikkelen angir, fra 2016 til medio 2020. Artikkelen bommer altså med ca. 1000 prosent. Legger man tall til grunn fra DSB om brannvesenet registrerte glødebrann eller flammebrann, er tallet 670. Da bommer artikkelen med hele 1300 prosent.

 

 1. Norsk brannvernforening

 

Nettsidereksempel 1

Eksempelet er hentet fra denne nettadressen

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2019/10/pizzabrann-kunne-kostet-liv/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=komfyr&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a373652b5-12c3-4438-baec-fc7bb26dab89&_t_ip=77.18.51.4&_t_hit.id=Brannvernforeningen_PublicWeb_Models_Pages_ArticlePage/_cec0ea57-7325-4c3e-88c5-7987797190e8_no&_t_hit.pos=1

På denne adressen (23.11.2020) står følgende:

Om lag halvparten av alle boligbrannene her i landet starter på kjøkkenet med matlaging på komfyr. 

Dette er etter min mening misbruk av statistikk med samme begrunnelse som for tilfellet for DSB eksempel 1.

 

 

 

 

 

Nettsidereksempel 2

Eksempelet er hentet fra denne nettadressen

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2018/02/komfyren-er-brannversting/

På denne adressen (23.11.2020) står følgende:

Komfyren er brannversting

Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren.

Så langt i år er seks mennesker omkommet i brann i Norge. Brannårsaken er ikke klar i alle hendelsene, men skal vi tro statistikken skyldes halvparten komfyren.

 

Min kommentar:

Dette er etter min mening misbruk av statistikk med samme begrunnelse som for tilfellet for DSB nr. 1 eksempel 1.

I tillegg er det etter min mening en grov feiltolkning av statistisk materiale. Forskning forteller oss at det i perioden 1998-2007, ble registrert 5.1 omkomne i snitt pr. år som følge av brann på komfyr. I følge DSB sine nettsider fra og med 2000 til og med 2019, dvs. 20 år, er det omkommet i snitt 5,5 mennesker pr. år med samme årsak.

 

Imøtegåelse fra Norsk brannvernforening

Jeg har forelagt Norsk brannvernforening artikkelen og konfrontert foreningen med de nevnte sitatene.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening uttaler følgende:

Brannvernforeningen setter pris på de innspill som fremkommer i artikkelen som er skrevet av Thor Kr. Adolfsen om blant annet begrepsbruk. Vi tar med oss innspillene i vårt videre arbeid og ser også at det er viktig å være mer bevisst og kritisk til den statistikken som vi får presentert og formidler fra våre kilder.

 

 

 

 

 

 

 1. Elsikkerhetsportalen

 

Nettsider – eksempel 1

Eksempelet er hentet fra denne nettadressen

https://www.elsikkerhetsportalen.no/elvia/statistikk/

På denne adressen (23.11.2020) står følgende:

Komfyren er brannversting

7 394 branner har startet ved matlaging eller gjenstander på/i komfyr fra 1.1.2016 til januar 2020.

 

Min kommentar:

Dette er etter min mening misbruk av statistikk med samme begrunnelse som for tilfellet for DSB eksempel 1.

 

Imøtegåelse fra Elsikkerhetsportalen

Jeg har forelagt El-sikkerhetsportalen artikkelen og konfrontert portalen med de nevnte sitatene.

Avdelingsleder for Elsikkerhetsportalen, Mona Cicilie Stormoen uttaler følgende.

Vi har gjengitt kjente tall fra myndighetenes brannstatistikk og produserer ingen tall selv. Elsikkerhetsportalen ønsker ikke å bidra til feilformidling av tall, og har ikke noe ønske om å fremstille statistikken feil. Elsikkerhetsportalen er opptatt av farene knyttet til tørrkoking og komfyrbranner, og forebygging av dette.

 

«Over halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyren»

Dette er en setning som gjentas hos offentlige instanser, skadeforebyggende organisasjoner og i media.

 

Min kommentar:

Setningen er etter min mening på sett og vis helt korrekt, men hvilket inntrykk etterlater den seg? Etter min mening er det fort gjort, særlig for folk som ikke er godt inne i faget, å få det inntrykket at halvparten av brannene skyldes komfyren. Dette har jeg tidligere gjort rede for at ikke stemmer i de øvrige eksemplene. Hvorfor kan man ikke presisere litt mer? Hvorfor kan man ikke si dette: Halvparten av utrykningene skyldes komfyr og 10 prosent av hendelsene resulterer i branner.

 

Viktige spørsmål

Jeg har forsøkt i denne artikkelen å vise at svært mange aktører misbruker brannstatistikken eller formidler den svært unøyaktig. Det er etter min mening alvorlig at sentrale skadeforebyggende organisasjoner og myndigheter ikke greier å behandle statistisk materiale på en sannferdig måte, med den følge at formidlingen blir feil og unøyaktig. Dette er organisasjoner vi som fagfolk er vant til å stole på og som media og publikum er helt avhengige av å stole på. Når vi skal forebygge brann, er det viktig å stille noen grunnleggende og kritiske spørsmål:

 

 • Skal vi forebygge at folk omkommer i brann?

Om svaret er «ja», bruker vi da ressursene riktig eller er det andre brannårsaker enn komfyren vi burde konsentrere oss mer om?

 • Skal vi forebygge utrykninger som skaper mye støy og uro og som ikke er risikofritt i seg selv?

Om svaret er «ja», kan man fortsette å bruke store ressurser på å forebygge komfyrbranner og branntilløp på komfyr. Man bør også vurdere å fokusere på unødige alarmer som i 2019 utgjorde ca. 50 000 utrykninger.

 

Å kommunisere brannstatistikk kan være vanskelig. Særlig når DSB til stadighet legger sammen tallene for reelle branner og branntilløp og kaller det «brannutrykninger til komfyr». Når branntilløp i tillegg er en sekkepost med mange slags hendelser på komfyren som ofte ikke har noe med brann å gjøre, blir det ekstra vanskelig.

COMMENTS