KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret er nå i gang med et prosjekt for å undersøke hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges. 

 

STAMI vil i prosjektet gjøre avanserte målinger av eksponeringer både i luft og biologiske prøver i forbindelse med øvelser og reelle branner for å bestemme dagens og historisk eksponering hos brannmenn for utvalgte kreftfremkallende stoffer. STAMI vil også anslå nivåer av biopersistente flammehemmere og forbrenningsprodukter hos brannmenn sammenlignet med den generelle befolkningen. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst. 

I forbindelse med prosjektet vil det bli samlet inn statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder. 

 

FORMÅLET MED STUDIEN ER: 

Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn 

Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko 

 

STATUS FOR PROSJEKTET 

Prosjektet Kreftrisiko blant brannmenn har i 2018 og 2019 hatt fokus på innsamling av prøver, hovedsakelig fra reelle branner og øvelsesbranner. 

 

URINPRØVER 

Det er samlet inn urinprøver fra 196 brannkonstabler i forbindelse med slukking av ulike typer branner (hvorav 71 fra øvelsesbranner og 125 fra reelle branner). Urinprøvene blir analysert med hensyn på nedbrytningsprodukter av kreftfremkallende stoffer. 

 

BLODPRØVER 

Blodprøver fra 20 brannkonstabler som har arbeidet minst 20 år som røykdykkere, har blitt samlet inn fra ulike brannstasjoner. Blodprøvene har blitt analysert med hensyn på forbindelser som har lang nedbrytningstid i kroppen 

. 

VERNE- OG UNDERBEKLEDNING 

Det er målt etter kreftfremkallende stoffer i luften innenfor og utenfor vernebekledning til 36 under øvelsesbranner i fire hus og fire kjøretøy. I tillegg er hudeksponering for PAH på halsen i forbindelse med de samme øvelsesbrannene blitt bestemt. 

Underbekledning (58 ulltrøyer og 38 brannhetter) brukt over lengre tid og vasket på brannstasjonene, har blitt innsamlet fra tre store brannvesen. Biter fra disse plaggene har blitt analysert for å undersøke om underbekledningene blir rene med hensyn på PAH etter at disse har vært brukt under arbeid med brannslukking. 

 

GODT SAMARBEID 

Arbeidet med å samle inn ulike typer prøver til prosjektet er nå sluttført. STAMI er imponert over det engasjementet som samarbeidende brannvesen har vist for å få gjennomført dette forskningsprosjektet. Vi ønsker å takke Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR), Oslo brann- og redningsetat (OBRE), Bergen brannvesen, Skien brannvesen, samt prosjektets referansegruppe for godt samarbeid. 

 

FORSINKELSE GRUNNET COVID-19 

Arbeidet med å analysere de innsamlede prøvene og skrivingen av STAMI-rapporten med eksponeringsresultatene fra studien er forsinket. Dette skyldes at STAMI, som de fleste andre arbeidsplasser, har vært stengt store deler av våren 2020 på grunn av Covid-19-pandemien.  

STAMIs laboratorier er nå åpnet igjen og vi analyserer fortløpende prøver som er innsamlet i prosjektet. Ny dato for publisering av STAMI-rapporten er satt til 15. juni 2021. 

 

 

COMMENTS