BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONERDersom det tas noen forhåndsregler, og brannvesenet faller inn under definisjonen «instruert personell», kan brannvesenet gjøre solcelleinstallasjoner spenningsløse selv dersom det er nødvendig ved bygningsbranner. Det skriver Tobias Rød i sin masteroppgave (foto: Tobias Rød).

BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

De senere årene har fokuset på miljøet stadig blitt større. Dette har ført til at miljøvennlighet og bærekraft er et aktuelt tema. En strategi for å oppnå miljøvennlighet er å benytte fornybar energi, som innebærer å hente energi fra blant annet solenergi. En av måtene solenergi blir benyttet i dag, er ved bruk av solceller. Solceller omdanner energi fra solstråling og omdanner disse til elektrisk energi. Solcelleinstallasjoner øker i omfang hvert år på verdensbasis. Dette gjelder også i Norge.

 

Utvinning av ny teknologi har en tendens til å ligge i forkant av risikovurderinger i forhold til sikkerhet, og kan i ytterste konsekvens føre til alvorlige ulykker. Dette er fordi risikovurderingene kommer som en naturlig følge av erfaring. Det er viktig å etterstrebe at det utledes risikovurderinger for all ny teknologi før alvorlige konsekvenser inntreffer. Samtidig som utvikling av ny teknologi fører til forbedrede metoder på enkelte områder, må det utredes hvilke konsekvenser det får for andre aspekt. Eksempelvis innen brannsikkerhet.

 

Solcelleinstallasjoner er en elektrisk installasjon, og vi har allerede mange ulike elektriske installasjoner i bygningene våre. Antennelse i elektriske installasjoner er ikke et nytt fenomen. Det som gjør at solcelleinstallasjoner skiller seg ut med tanke på brannsikkerhet, er at det ikke er mulig å få kuttet den elektriske spenningen ved en bryter dersom brannvesen skal gjøre slokningsarbeider. Solcelleanleggets oppgave er å generere elektrisk energi ved å omdanne energi fra stråling. Selv om solstråling er den beste energikilden for solceller, genererer solceller også elektrisk energi fra lys som kommer fra lyskastere eller flammer.

 

FARLIG BERØRINGSSPENNING

Dette fører til en problemstilling i forhold til slokningsarbeid, da solceller kan generere farlig berøringsspenning selv etter solnedgang. Slokningsarbeid innebærer blant annet rivning av kledning, hulltaking og berøring, noe som fører til en potensiell fare for støt for innsatspersonell i brannvesenet. Det er av den grunn behov for å gjøre rede for alternative måter som kan benyttes til å gjøre solcelleanlegg spenningsløse.

 

Hvis brannvesenet kunne gjøre solcelleanlegget spenningsløst ved bygningsbranner, kunne de deretter fulgt normale arbeidsprosedyrer. Det vil være til fordel for både liv, helse, miljø og samfunnsøkonomien.

 

Det finnes per i dag ingen anbefalt arbeidsmetode for brannvesenet når det gjelder solcelleinstallasjoner. Det er gjort noe forskning på området, men det å holde avstand er informasjonen som er videreformidlet til brannvesenet. Å holde avstand til panelene kommer i stor grad i konflikt med effektiviteten til innsatsen. Av den grunn er det behov for å tilføre ny og oppdatert kunnskap til brannvesenet vedrørende innsatsmetodikk ved bygningsbranner der det forekommer solcelleinstallasjoner, slik at slokke- og redningsarbeid kan utføres på en effektiv og sikker måte.

 

EFFEKTIV INNSATS VED BYGNINGSBRANN

Masteroppgaven Innsatsmetodikk for brannvesen vedrørende solcelleinstallasjoner omhandler nettopp dette tema. Studien beskriver at for å oppnå en effektiv innsats ved bygningsbrann, kan det være hensiktsmessig at brannvesenet gjør solcelleinstallasjoner spenningsløse selv. For at brannvesenet skal kunne gjøre dette må de ha rett vernebekledning, ha lov til det og ikke minst inneha nødvendig kompetanse. Derfor har studien undersøkt lovverk og normer tilhørende brannvesen og elektriske arbeider, samt sammenlignet verneutstyret til brannvesenet med det som kreves dersom det skal utføres elektriske arbeider. Relevante lovverk og normer er presentert i studien.

 

For at brannvesenet skal yte en effektiv og sikker innsats ved bygningsbranner der det forekommer solcelleinstallasjoner, er de nødt til å ha kompetanse på området i tillegg til jevnlige, praktiske øvelser. Det er av stor betydningen at brannvesenet er godt rustet til de hendelsene som kan forekomme. Hvis de ikke er det, kan det i ytterste konsekvens føre til tap av liv.

 

Med tanke på elementer som er belyst i studien, peker det mot at brannvesenet ikke trenger å ta hensyn til solcelleinstallasjoner ved livreddende innsats. Det som skal reddes i denne fasen av innsatsen er av høyeste verdi, dette er nødt til å tas med i argumentasjonen. Ved røykdykkerinnsats inne i bygningen, er i tillegg bygningens 230 V-anlegg et større risikomoment for innsatspersonell i denne fasen av en innsats, enn den risikoen solcelleinstallasjoner utgjør.

 

INSTRUERT PERSONELL

Det er i studien gjort rede for lovverk og normer som berører temaet. Ut fra de funnene som er gjort i både lovverk og anerkjente normer, kan det med stor sannsynlighet sies at brannvesenets verneutstyr er mer enn godt nok til å beskytte mot elektriske farer som kan forårsakes av et solcelleanlegg. Ut fra lovverk kan også brannvesenet gjøre frakobling av solcelleinstallasjoner selv, dersom de faller under definisjonen «instruert personell». Det kreves fortsatt oppklaring fra DSB rundt dette.

 

Studien peker mot at brannvesenet kan jobbe med rednings- og slokkearbeid med bruk av verneutstyret de har i dag, i tillegg til 1000 V-hansker, og ved bruk av gode arbeidsprosedyrer. Det er analysert hvilken risiko solcelleinstallasjoner medfører for brannvesenet, med tanke på produksjon av spenning, strømstyrke og energi. Dersom det tas noen forhåndsregler, og brannvesenet faller inn under definisjonen «instruert personell», kan brannvesenet gjøre solcelleinstallasjoner spenningsløse selv dersom det er nødvendig ved bygningsbranner. Det innebærer å følge instruksen som er beskrevet Praktisk veileder til brann- og redningsvesen der det forekommer solcelleinstallasjoner. Veilederen er laget som et vedlegg til studien. Dersom brannvesenet lovlig kan utføre arbeidsinstruksen i veilederen, og benytter seg av denne arbeidsmetoden, kan de utføre innsatser ved bygningsbranner der det forekommer solcelleinstallasjoner tilnærmet arbeidsprosedyrer for andre bygningsbranner.

 

Det er likevel nødt til å oppklares om de kan bli «instruert personell» ved frakobling av solcelleinstallasjoner ved bygningsbranner, i likhet med slik det arbeides når brannvesenet jorder kjøreledningen på jernbanen. Dersom dette oppklares av DSB, og brannvesenet kan oppfylle kravene til å bli «instruert personell», kan de få opplæring til å frakoble solcelleinstallasjoner selv. Dette vil være svært hensiktsmessig med tanke på effektiviteten til brannvesenets slokke- og redningsinnsats.

 

At brannvesenet per dags dato ikke har en arbeidsmetode ved bygningsbranner der det forekommer solcelleinstallasjoner må sees på som alvorlig, da dette kan lede til alvorlige konsekvenser. DSB oppfordres til å snarest gjøre oppklaringer vedrørende om brannvesenet kan være “instruert personell» i denne sammenhengen.

 

Artikkelen bygger på en masteroppgave skrevet av Tobias Rød ved branningeniørstudiet ved Høgskolen Vestlandet.

 

Studien og veilederen kan finnes her:.

Innsatsmetodikk for brannvesen vedrørende solcelleinstallasjoner

 

COMMENTS