Oksygen

Oksygen

Oksygen forekommer naturlig i luften, ca. 21 vol. %. Ved nedkjøling av luft er oksygen den første gassen som kondenseres, ved - 183o C, og skilles ut på denne måten. Den renses og transporteres i nedkjølt form i større mengder. Flytende oksygen produseres i Norge.

Oksygen til teknisk bruk anvendes sammen med acetylen til sveising og sammen med acetylen, propan eller MAPP-gass til skjæring av metaller. Videre brukes den til å øke effekten i forbrenningsprosesser, til oksidering i kjemisk og metallurgisk industri, til blekemiddel i papirindustri, til biologisk rensing av avløpsvann og for å stimulere vekst ved fiskeoppdrett etc.

Livet på jorden er helt avhengig av oksygen, som vi vet ved å underholde forbrenningen i vår kropp. Innåndingsluften vår består i hovedtrekkene av 78 % nitrogen, 21 % oksygen, 1 % argon og 0,03 % karbondioksid, mens utåndingsluften består av 78 % nitrogen, 17 % oksygen, 4 % karbondioksid og 1 % argon.
 
Til medisinsk bruk benyttes oksygen til hjertepasienter, til behandling av forskjellige sykdommer og ved gjenopplivning. Ved dykking gjelder spesielle regler for oksygeninnholdet i pusteluften. Oksygen til medisinsk bruk har høyere renhetsgrad enn oksygen til teknisk bruk.

Gassens egenskaper og navn
Den rette betegnelsen på norsk er i dag oksygen, O2. Tidligere var betegnelsen surstoff. På svensk er betegnelsen «syre». Spørs om ikke det har ført til begrepsforvirring! Et seriøst norsk teknisk tidsskrift skrev for ikke så lenge siden at fisken i Østersjøen trivdes dårlig på grunn av mangel på syre – artikkelen var «oversatt» fra svensk. På dansk er betegnelsen ilt, på tysk

Sauerstoff og på engelsk oxygen. Gid alle kunne bruke betegnelsen oksygen (oxygen)!
Ren oksygen er litt tyngre enn luft, ca. 1,1 ganger. Et oksygenmolekyl, O2, inneholder to oksygenatomer. En kjemisk reaksjon der oksygen inngår kalles en oksidasjonsprosess. Denne kan foregå fra meget langsomt til ekstremt hurtig.

Nevnt i stigende rekkefølge er dette: rusting, pusting (respirasjon), gløding, forpufning, eksplosjon og detonasjon. En forpufning er en hurtig gjennombrenning av en brennbar gass, en eksplosjon krever: oksygen, brennbart stoff, katalysator, tenntemperatur, det brennbare stoffet fint fordelt og at mengden av det brennbare stoffet ligger innenfor eksplosjonsgrensene. En eksplosjonshastighet måles i meter pr. sekund. En detonasjon krever sprengstoff som inneholder nødvendig oksygen til oksidasjonsprosessen. Detonasjonshastighet måles i kilometer pr. sekund. Ren oksygen er fargeløs og luktfri, men tilsettes i spesielle tilfeller et luktestoff, slik at man blir advart mot lekkasjer.

Oksygen er forskjellig fra karbondioksid på flere måter, blant annet ved at trykket i en beholder stiger tilnærmet proprosjonalt med temperaturen over et stort område når det varmes opp. En gassflaske med trykk 200 bar ved + 15o C har et trykk på 160 bar ved – 20o C og et trykk på 238 bar ved + 50o C. Se diagram. Hva som kan brenne og forbrenningshastighet er avhengig av oksygeninnholdet i luften. (Se under «Oksygenindeks»). De aller vanligste oksidasjonsproduktene er H2O (vann) og CO2 (karbondioksid), men det finnes utallige andre. 
Ozon (O3) er en allotrop av oksygen. Allotropi er enkelte grunnstoffers evne til å opptre i forskjellige former.
 

Oksygensindeks
Oksygenindeks er den mengde oksygen som må være til stede i luften for at et stoff skal kunne brenne. Metanol har lavest oksygenindeks med 11,0 %, svovel har 13,6, stearin og bomull har begge 16,0, polyeuretanskum 16,5, cellulose 19,0 og bjørk 20,5. Vær oppmerksom på at oksygenindeksen IKKE stopper ved 21,0 ! For eksempel har PVC (polyvinylklorid) oksygenindeks på 40 – 49. Stoffer innsatt med flammehemmende middel kan også brenne når oksygeninnholdet blir høyt nok. Man kan ikke si generelt at en flammebrann slukker ved et bestemt oksygeninnhold i luften, det er avhengig av stoffet/stoffene som brenner.

Forbrenningshastigheten øker dramatisk når oksygeninnholdet i luften øker. Allerede ved 24 % er den doblet og ved 40 % er den 10-doblet. Se også under «faremomenter». 
Merking av flasker og beholdere

Oksygen kommer inn under betegnelsen «farlig gods». For komprimert oksygen er UN nummeret 1072, farenummeret er 22 og fareseddelen er 2,2 (5.1). (Se etikett). For nedkjølt flytende oksygen på beholdere er UN-nummeret 1073, farenummeret er 225 og faseseddelen 2,2 (5.1). Yara Industrial bruker mørk grå farge på selve flasken og standard hvit skulderfarge på oksygen til teknisk bruk. Tidligere var flaskene mørk blå. Videre bruker de hvit farge på selve flasken og også standard hvit skulderfarge på oksygen til medisinsk bruk. Flaskene som brukes er heltrukne stålflasker av krom-molybdenstål, beregnet på 2, 5, 10, 20, eller 50 liter. Fyllingstrykket er 200 bar ved + 15o C.

Oksygenflaskene har ikke sikkerhetsventil eller sprengmembran. Det finnes imidlertid enkelte oksygenflasker med sprengmembran som, når den utløses, forholdsvis langsomt slipper oksygenet ut. Som for karbondioksidflaskene har oksygenflaskene en flaskeventil som aldri må skrues av av forbrukeren. Som hovedregel har hverhovedgasstype spesielle gjenger for tilkobling av armaturer for å unngå forveksling. Dog har CO2 og O2 flasker samme gjenger.

Under transport skal hette og blindmutter være påskrudde. Flaskene returneres til leverandøren med ikke lavere trykk enn 2 bar. De prøvetrykkes hvert 10. år. Prøvetrykket er 300 bar. Armaturet tilkobles ved bruk og har to manometre, ett for flasketrykket og ett for arbeidstrykket samt et kombinert stenge- og reguleringsratt. Flaskene skal sikres mot fall.

I tillegg til flasker og flaskebatterier finnes det også beholdere og tanker for dypkjølt oksygen. Oksygenet er da flytende, holder – 183o C og har lys blå farge. Beholderne er isolerte. Den varmetilførselen som likevel skjer gjennom isolasjonen og inn til det flytende oksygenet gjør at noe av oksygenet fordamper og bygger opp trykk.

Stasjonære og transportable tanker er beregnet for 18 bars trykk, og prøvetrykkes på det dobbelte. Tankene kan inneholde opp til 50 tonn flytende oksygen og har 5 forskjellige sikkerhetsventiler som hindrer at trykket overskrider de foreskrevne 18 bar. Gjennom sikkerhetsventilene avlastes trykket om nødvendig og noe av gassen unnslipper da.

Transport av oksygen fra produksjonssted til distribusjonssted og større forbrukssteder foregår i dypkjølt form på tanker med innhold 8 til 30 tonn med tilsvarende sikkerhetsventiler. Overføring av oksygen fra transporttank til stasjonær tank skjer ved hjelp av pumpe.Avlesning av tankinnhold skjer digitalt.

Vekt av flytende oksygen i forhold til vann er 1,14. Når det flytende oksygenet går over i gassform utvider det seg 860 ganger ( målt ved + 15o C og 1 bar). Når det flytende oksygenet skal brukes, går det til et fordampningsanlegg og går der over i gassform. Gassen føres derfra under trykk frem til forbruksstedet eller til gassflasker som skal fylles. Det finnes også trykkbeholdere på 200 liter og beholdere åpne til atmosfæren på 100 liter.
Gasser, som oksygen, som kondenseres først ved lavere temperaturer enn – 75o C, kalles kryogene gasser.

Innvirkning på den menneskelige organismen
Virkningen av for lavt oksygeninnhold i luften er:
21 % Normalkonsentrasjon 
17 % Dårligere muskelvirksomhet
14 % Farlig nivå ved egen innsats
12 % Øresus, hodepine og tretthet
9 % Bevisstløshet
6 % Respirasjonsstans, død etter 6 – 8 minutter.
Hvis en person er i sterk fysisk aktivitet vil symptomene over opptre ved betydelig høyere oksygenkonsentrasjoner.
Det miljømessige er bare bra

Faremomenter
1. Oksygenlekkasjer
– Brannfare
Større oksygenlekkasjer er meget farlige. En antennelse av brennbart materiale hvor der er overskudd av oksygen vil føre til eksplosjonsartet forbrenning – og må for all del unngåes. Lekkasje av betydning fra en beholder med nedkjølt oksygen kjennetegnes av en hvitaktig, tung gass-sky. Flytende oksygen fordamper imidlertid hurtig og blander seg med luften. Husk at ting som normalt ikke er brennbare blir det når oksygeninnholdet i luften er høyt nok. Det er mulig at påsprøyting av vann på en gass-sky vil høyne temperaturen og derved gi en raskere fordampning.
– Fare for forfrysning
Hudkontakt med flytende oksygen eller gjenstander som er nedkjølt av denne, gir alvorlige frostskader og må absolutt unngåes.

2. Oksygen -fett
Oksygenarmaturer må ikke smøres med fett, ren oksygen må ikke komme i kontakt med fett, asfalt el.lign., noe som kan føre til eksplosjonsartet selvantennelse. Det er også kjent at pasienter som har fått oksygen, har følt seg tørre på leppene og for å motvirke dette har smurt seg med vaselin. Dette har så ført til antennelse og dette må også selvfølgelig unngås.

3. Revning av flasker.
Blir oksygenflasker utsatt for unormal oppvarming (f. eks. i brann) øker gasstrykket inntil flasken revner. Jo mere gass der er på flasken, jo tidligere revner den. Som nevnt er flaskene laget av et hardt krom-molybdenstål og skarpe biter eller hele flasker vil kunne slynges ut med stor kraft hvis de revner. Flaskene kan kjøles ned uten fare for sprøhetsbrudd.
Strengt tatt er det ikke riktig å si at flaskene eksploderer – se definisjon på eksplosjon under «Gassens egenskaper og navn». Flasken revner som nevnt på grunn av det interne gasstrykket.
 
Igjen takk til Helge Boge, Yara Industrial AS, Bergen, for god hjelp ved utarbeidelsen av denne artikkelen. Neste gang tar vi for oss acetylen.

COMMENTS