Temaartikkel LUF60   

Temaartikkel LUF60   

Denne sommeren fikk Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) levert sin slukkerobot LUF60. Det betyr at slagkraften på slukkeroboter med viftekapapasitet har doblet seg i Oslo-regionen og gitt en et stort potensiale for å utvikle et godt samarbeid på denne type «slukkeroboter-». I denne artikkelen tar Brannmannen en prat med primus motor for LUF i Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) Daniel Johansen. I neste nummer prater vi med Kenneth Wangen i NRBR om deres nyinnkjøpte LUF.  

 

Anders Raaer, Brannmannen 

 

OBRE fikk sin LUF60 levert senvinteren 2011. Bakgrunnen for anskaffelsen var i stor grad at man opplevde at ventilering av røyk etter branner i større parkeringskjellere var uforholdsmessig tids- og ressurskrevende med viftene man hadde til disposisjon før LUFens tid. I 2008 fikk Daniel Johansen, Jostein Dyrød og Morten Engmann fra OBRE tildelt reisestipend fra NBLF og reiste på studietur i Tyskland, Belgia og Nederland for å undersøke brannsikringstiltak i parkeringskjellere og hvilken beredskap som fantes rundt dette (studierapport finnes tilgjengelig på nblf.no). Det var kjærlighet ved første blikk og tårer i øyekroken da de fikk demonstrert Frankfurt sin LUF60. 

Studierapporten banet nok vei for anskaffelsen av LUF60 i OBRE, i tillegg var rapporten en viktig grunn til at byggereglenes branntekniske krav/preaksepterte ytelser for parkeringskjellere ble vesentlig innskjerpet og mer detaljerte i 2010utgaven av VTEK. 

Tunnelstrekningene i T-banesystemet i Oslo mangler i stor grad røykventilasjon, mens stasjonshallene i undergrunnsstasjonene har derimot røykventilasjon/-avtrekk i større grad. Muligheten for å ventilere tunnelstrekninger ved å belte LUF60 ned til perrong via rullestolramper var en annen viktig grunn for OBREs anskaffelse, en tilhenger- eller bilmontert vifte ville ikke gitt denne muligheten. Ventilering og trykksetting av andre store bygninger/romvolum og stor kapasitet som fjernstyrt vannkanon var andre viktige grunner. 

 

OBREs erfaringer med bruk av LUF60  

Daniel Johansen har de siste 2-3 årene hatt et noe utvidet ansvar for LUFen som er stasjonert på Hovedbrannstasjonen. Han har blant annet prøvd å samle erfaringer fra branner og hendelser hvor LUFen har vært brukt og samle erfaringer rundt dette. 

Daniel gir her noen eksempler på erfaringer fra hendelser: 

 • 25. juni 2011: brann i bilverksted – trykksetting av tilstøtende brannseksjon og brannslokking inne i bilverksted hvor det var eksplosjonsfare på grunn av varmeeksponerte gassflasker. 
 • 29. februar 2012: brann i stor låve ved Ullevål sykehus. Bygget ble totalskadet, men den delen av bygget hvor man prøvde LUFen med vifte og vanntåke, hadde vesentlig mindre brannskader grunnet god slokkeeffekt. 
 • 7. april 2017: ASKO-brannen. Røykventilering og innvendig slokking med vannkanon i høytlager hvor nedrasing fra reoler/tak gjorde at innvendig slokkeinnsats med røykdykkere ble avsluttet. 
 • En rekke branner i parkeringskjellere siden 2011. LUFen har blitt brukt til røykventilering etter at brannen er lokalisert og slokket eller under kontroll. For å unngå å skape et stort overtrykk og på den måten unngå eller redusere røykspredning til trapperom og overliggende etasjer gjennom ventilasjon og eventuelle utettheter, har LUFen «alltid» blitt plassert i kjøreport slik at den suger røyken ut og blåser ut i friluft. I tillegg har man brukt ordinære vifter i trapperom for trykksetting av trapperommene i innledningsvis, deretter som tilluft når ventilering med LUFen iverksettes. LUFen har også vist seg å være et godt verktøy for å trekke ut brannskadede biler fra trange og lave parkeringskjellere. 
 • Røykventilering i forbindelse med branner og røykutvikling i underjordiske anlegg, blant annet kloakkrenseanlegg (fjellhall) på Strømmen i 2017 og ved flere branner i forbindelse med byggingen av Blixtunnelen på den nye Follobanen. 
 • I 2019 har LUFen blitt brukt som slokkerobot tre ganger på grunn av eksplosjonsfare. Her kan vi trekke fram to av hendelsene: 
 • Ved brann i en brakkerigg, hvor det ble oppbevart acetylenflasker under en stor veibro i Tvetenveien i mars, gjorde nok LUFen en viktig innsats for å hindre omfattende skader på broen. Dette er en bro med mye trafikk og lange omkjøringsveier, en bro som i tillegg spenner over Hovedbanen på jernbanenettet. 
 • Ved hydrogeneksplosjonen og den påfølgende brannen i Sandvika andre pinsedag hadde man en forsiktig tilnærming på grunn av faren for nye eksplosjoner. Fra ca. 200 meters avstand ble LUFen, i påvente av info fra politihelikopteret og at NRBR skulle ankomme med drone, innledningsvis brukt til å rekognosere og få oversikt ved hjelp av en improvisert løsning med mobiltelefon, gaffateip og videostreaming til en iPad. Med denne løsningen fikk man lokalisert brannen og beste angrepspunkt. Deretter ble det koblet ca. 250 meter 65mm slange til LUFen, som dro med seg tørre slanger inn til objektet før utlegget ble trykksatt. Etter hvert ankom politihelikopteret som ga anvisninger om hvor det var behov for slokking og kjøling i objektet. Kombinasjonen av drone og LUF60 var veldig god i dette tilfellet og vi fikk god oversikt til å slokke brann som truet andre gasstanker. Vi fikk til og med åpnet en ytterdør på bygget slik at LUFen fikk enda bedre tilgang til å slokke. 
 • I november har vi hatt tre branner i garasjerekker, parkeringskjellere og parkeringshus hvor LUFen har vært i aksjon. 
 • Ved brann i garasjerekke på Haugerud ble LUFen brukt for å trekke ut en Tesla fra en garasje for å hindre brann i batteripakke samt en Porsche Cayenne og MB Vito som var parkert inntil gavlvegg. Avslutningsvis ble to biler i brann trukket ut for lette brannslokking av disse. De trange kjøreveiene rundt og mellom garasjerekkene og den pågående slokkeinnsatsen, ville gjort det vanskelig å trekke ut eller redde disse bilene med brann- eller redningsbilene. 

Oslo Brann- og redningsetat sin beltegående vifte LUF60 har blitt brukt gjentatte ganger til å trekke biler ut av pakeringskjellere (foto: Daniel Møller Wermedal). 

Oppgradering og nye bruksområder  

Daniel Johansen sier videre at hendelsene, hvor LUFen har blitt brukt som slokkerobot med stor suksess i 2019, virker til å ha skapt større vilje i OBRE til å oppgradere og videreutvikle denne.  

 • Jeg har jobbet med dette siden juni, men flere av mine ønsker krever utviklingsarbeid fra leverandører så fremdriften har vært begrenset. Mine hovedmål har vært: Å gjøre LUF60en til en enda bedre slokkerobot i høyrisikoområder med minimalt behov for manuell betjening og å finne nye bruksområder til LUFen og forbedre egenskapene for dagens bruksområder. 

Et optisk og termisk hovedkamera som kan fjernstyres uavhengig av maskinens kjøreretning, kamera på sidene og bak for å gi operatøren bedre oversikt på maskinens omgivelser og en vannkanon som kan fjernstyres uavhengig av maskinens retning er viktige tiltak for å gjøre LUFen til en bedre slokkerobot. Det ligger i kortene at overføring av video vil bli via Incendium sitt system da OBRE, i likhet med flere, har gått til anskaffelse av dette. 

 

 • LUFens fjernkontroll er i praksis oppbrukt med tanke på fjernstyringsmuligheter. Mitt ønske er at systemet til Incendium kan tilpasses slik at det også kan brukes til å fjernstyre vannkanon med tilhørende ventil og eventuelle nye funksjoner eller nytt utstyr vi skulle finne på å utstyre maskinen med i fremtiden. Mulighet for å sende ut måleverdier fra forskjellige sensorer på maskinen via Incendium er også et ønske, sier Daniel. 

 

Mulighet for mye ekstrautstyr 

LUF GmbH tilbyr en god del ekstrautstyr til LUF60 utover det OBRE har i dag. En tilleggsvifte slik NRBR har anskaffet vil gi bedre ventilasjonskapasitet (samlet 150.000m³/time) eksempelvis i forhold til T-banen og vil sammen med pølser til hovedvifta, gi mulighet for å utføre nye ventilasjonsteknikker som eksempelvis ventilering av underjordiske kulverter gjennom kumlokk. Det tilbys hydrauliske nedsenkbare pumper på opptil 9.000 l/minutter som utnytter den store kapasiteten på LUFens innebygde hydraulikkpumpe, noe som vil gjøre at LUFen kan brukes i ekstremvær-/flomsituasjoner og til slokkevannsforsyning. Rail-kit som er utstyr som gjør at LUF60 kan kjøres på skinner med hydraulisk fremdrift, transportkasse til trepunktsfeste og en liten kran er andre eksempler på ekstrautstyr som tilbys. 

 • Fjerning av biler er noe LUFen vår har blitt brukt mye til, men den ofte brukte metoden med kjetting/stropper festet i felger gjør at LUFen sliter med å trekke de tyngste bilene på stive hjul. På Haugerud måtte vi bruke såpe på dekkene for å få flyttet en Porsche Cayenne. Første tiltak her blir å anskaffe et kjettingskrev med haikroker for innfesting i understell, eventuelt også hjuldollier/skliklosser. I lys av problemstillingen rundt flussyre og muligheten for brann i batteripakke på elbil parkert i parkeringskjeller, har jeg også grublet på om det kan lages en fjernstyrt brille, som på bergingsbiler, til LUFen slik at biler kan trekkes ut uten at mannskaper må sendes inn. Løftekapasiteten på 3-punktfestet, oppgitt til 600 kg, er nok for liten til å løfte den ene akslingen på en tung elbil, så selve løftet må i så fall skje på en annen måte. Mulighet for fjernstyring via Incendium vil uansett være nødvendig for å få til en slik løsning, sier Johansen. 

Ut i fra disse planene og ønskene er det ingen overraskelse at tilhengeren som LUFen transporteres på i dag fort vil ha utspilt sin rolle på grunn av manglende plass og lastekapasitet. En annen utfordring med tilhengeren er at det er få mannskaper som har førerkortklasse CE som er påkrevd for å trekke denne.  

 • Jeg ønsker meg derfor en ny transportløsning for LUFen og tilhørende utstyr, samt for annet beredskapsmateriell det er fornuftig å samlaste med denne. Min vurdering er at en spesialinnredet krokløftcontainer vil være den beste løsningen fremfor en egen skapbil/flakvogn, både ut fra i et kost/nytte-perspektiv og med hensyn til ergonomi da man får utstyr som tungt å håndtere helt ned på bakken, avslutter en engasjert Johansen 

 

Fakta om LUF 60: 
Kapasitet hovedvifte: 90.000 kubikk/time, lufthastighet 165 km/t 

Vannpumpe: 2.400 liter/min. 
360 vanntåkedyser gir vanntilførsel (400 l/min) til luftstrøm.  
Skumrør for mellom- eller tungskum kan tilkobles. Kastelengde med mellomskumrør er 35 meter. Kastelengde med tungtskumrør er ca. 70 meter.  
Kastelengde for vann med monitor er 80 meter med en vannføring på ca. 3.000 liter/min.  
Hydraulisk 3-punktfeste foran, tilhengerfeste og slepefeste bak  

Max hastighet: 6 km/t. 
Vekt: 2.200 kg. 
Motor: John Deere 140 hk.  
Pris: 1,2 millioner kroner 
LUF 60 produseres av LUF GmbH i Østerrike  

 

 

 

 

COMMENTS