Bredt engasjement i arbeidet med en ny standard for brannbilBilde er tatt ved andre møte i komiteen. Bakerste rad fra venstre: Jonny Flæte, Kristiansandregionen brann og redning IKS, Lars J. Teige, Ferno as, Andre Steensnæs, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Vidar Andersen, Handicare as, Bjørn Rønning, Fagforbundet, Sverre N Junker, Asker og Bærum brannvesen IKS. Andre rad fra venstre: Thomas Rosendahl, Rosendahl as, Carina Wimann Ingebretsen, Inventura as, Vegard Bjørlo Kjærnsmo, Follo brannvesen IKS, Arne Tvenge, Man Truck & Bus Norge as, Stein Egenes, Egenes Brannteknikk as, Thomas Egestad, Oslo brann- og redningsetat, Front fra venstre: Ole J Hansen, CTIF Norge, Ove Brandt, Finans Norge, Kjetil Billdal, Oslo brann- og redningsetat , Even Moan, Ringerike brann- og redningsvesen IKS, Prosjektleder Lars Erik Jensen, og komitéleder Are Mydland, Bergen brannvesen.

Bredt engasjement i arbeidet med en ny standard for brannbil

Standard Norge har startet et prosjekt for å utvikle en Norsk Standard for brannbiler. Prosjektet skal se på verdikjeden og gjeldende praksis ved anskaffelse. Målet er å komme fram til omforente løsninger som gir bedre og billigere brannbiler, og som styrker brannvesenets evne til å sikre liv, helse og verdier.

Standard Norge skal sammen med aktørene standardisere kravene til anbud mellom kommuner og produsenter av brannbiler. En Norsk Standard vil basere seg på beste praksis fra norsk brannvesen. Den skal bidra til å forenkle innkjøpsprosessen, der målet er å kostnadseffektivere anskaffelsen slik at det blir mer brannbil per krone investert. Med en felles standard vil anbudsprosessen forenkles. Innkjøperne vil ha standarden som utgangspunkt for sine spesifikasjoner og produsentene vil ha større forutsigbarhet for deltakelse i anbudskonkurranser. Kostnaden per brannbil forventes å gå ned som følge av standardisert materiell og mindre skreddersøm. En ny standard vil styrke konkurransen og bidra til flere tilbydere inn i offentlige anbud for brannmateriell.

Bred representasjon fra bransjen

Standard Norge hadde gleden av å ønske 29 representanter fra alle deler av bransjen velkommen på det første møtet i standardiseringskomiteen. Den er bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden, og både produsenter, brannvesen, kommuner og interesseorganisasjoner er representert.

Komiteen har besluttet å opprette arbeidsgrupper med eksperter for følgende områder:

  • Redaktørgruppe/kvalitetsgruppe
  • Chassis og påbygg – inntil 7500 kg
  • Chassis og påbygg – over 7500 kg
  • Merking, lysutrustning og regelverk, HMS, sikkerhet og personvern

Komiteen vil vurdere behovet for å trekke på andre ressurser som har relevans for arbeidet. Det er blant annet opprettet kontakt mot Statens vegvesen for å se på gjeldende lovverk som også omhandler brannbiler.

Arbeidsgruppene skal jobbe ut fra komiteens mandat som blant annet omfatter kravene til utstyr gjennom:

  • Ytelse og funksjon
  • Utseende, dekor/uttrykk
  • Å ivareta sikkerheten til brannmannskapet
  • Beskrivelse av spesifikasjoner
  • Referanser til norske og europeiske retningslinjer

Komité- og prosjektledelse

Komitéleder Are Mydland fra Bergen brannvesen har lang erfaring med anskaffelse av brannmateriell. Mydland er den eneste fast ansatte i Norsk brannvesen som jobber fulltid med anskaffelser, og har gjennomført eget sertifiseringsprogram for offentlige anskaffelser.

Dersom du eller din organisasjon ønsker å bidra i dette arbeidet, kan du ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen, lej@standard.no.

COMMENTS