Fagansvarlig for utdanning innen oljevern/akutt forurensning

Fagansvarlig for utdanning innen oljevern/akutt forurensning

Vil du lede teamet som har ansvar for utdanning innen oljevern/akutt forurensning ved Norges brannskole (NBSK)? Du vil bidra inn i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, i tett samarbeid med nøkkelaktører innenfor kommunal og nasjonal beredskap. For å lykkes i stillingen er det viktig at du trives med varierte arbeidsoppgaver innenfor undervisning, administrative funksjoner og relasjonsbygging. 

 

Arbeidsoppgaver
 • lede teamet for utdanning innen oljevern/akutt forurensning
 • ansvar for planlegging, koordinering og evaluering av kurs innen fagområdet
 • praktisk og teoretisk undervisning over hele landet
 • ansvar for videreutvikling og revidering av dagens kursportefølje
 • bidra til å bygge gode relasjoner til Kystverket, NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap), regionale ressurspersoner og kommuner
 • delta på øvelser og være tilstede ved akutte hendelser
Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • bachelorgrad, f.eks innen pedagogikk, beredskap, tekniske fag, samfunnssikkerhet eller helsefag
 • erfaring fra operativt beredskapsarbeid
 • erfaring med veiledning, instruksjon og/eller opplæring
 • meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • pedagogisk utdanning
 • teknisk kompetanse, interesse og forståelse
 • gode kommunikasjonsevner på engelsk
Personlige egenskaper
 • evne til å motivere og påvirke
 • strukturert
 • ansvarlig
 • reflektert og med gode sosiale ferdigheter
Vi tilbyr
 • varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø 
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og hyggelige kolleger 
 • mulighet for å påvirke og videreutvikle eget ansvarsområde
 • fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Årslønn som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr 488 000,- til kr 532 200,- (ltr 55-60). Årslønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr 552 800,- til kr 640 200,- (ltr 60-70). Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 

Om Norges brannskole og stillingen:
Norges brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal, helt sør i Troms og Finnmark fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved landets flyplasser, samt personell knyttet til oljevern/strandsoneberedskap og feierfag. NBSK er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolen har blant annet moderne skolebygg, stort øvingsfelt, internater, treningsfasiliteter og kantine. Skolen har 44 ansatte.

Teamet for oljevern/akutt forurensning inngår i undervisningsseksjonen og rapporterer til seksjonssjef undervisning. Undervisningsseksjonen har 23 medarbeidere som er organisert i fire team. Som fagansvarlig for teamet for oljevern/akutt forurensning vil du ha et nært faglig samarbeid med fagansvarlig for innsats- og beredskapsteamet. Teamet vil bestå av tre medarbeidere. Teamet gjennomfører i dag i underkant av 20 kurs i året med en varighet fra to til fire dager. Kursene avholdes over hele landet og du vil bli godt kjent med de ulike nivåene hos beredskapsaktørene innenfor akutt forurensing. NBSK samarbeider med Universitetet i Tromsø (UiT) i faget Internasjonal Beredskap, og team oljevern/akutt forurensning har ansvar innen delfaget «Oljevernledelse» som gjennomføres samlingsbasert på Fjelldal.

For mer informasjon om DSB og NBSK, se www.dsb.no og www.nbsk.no

Generelle opplysninger

 • Den som ansettes må delta på NBSKs interne kurs der det er behov, for å sikre nødvendig kompetanse.
 • Ca 60 reisedøgn i året
 • I DSB mener vi at mangfold vil øke kvaliteten på leveransene gjennom å åpne for større kreativitet og flere perspektiver inn i arbeidet. Det vil gi større legitimitet og aksept, flere ressurser å spille på når det gjelder dialog med befolkningen, og det vil skape et mer spennende og allsidig arbeidsmiljø. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene når det er behov for det. Vårt verdigrunnlag er å være tillitsskapende, kompetent og lagspiller, og du må kjenne deg igjen i dette.

Søknadsfrist 14.09.20

Link til webcruiter

 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

COMMENTS