Vellykket dykkerseminar

Vellykket dykkerseminar

På Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter, 19. September, var Norges redningsdykkerforum (NRF) samlet til seminar og årsmøte. Det ble et vellykket opplegg med utstyrsutstillere, foredrag og erfaringsutveksling på tvers av de fremmøtte.

Deltakerne på seminaret kom fra ulike brannvesen fra store deler av Norge. Dykkerskolene, Norsk Yrkesdykkerskole (NYD) og Høgskolen i Bergen – Dykkerutdanningen (HIB-DU), var også representert. 

Opplegget
Dagen startet med årsmøtet, som ble ledet av nyvalgt leder, Henrik Litland. Henrik er også fagansvarlig for redningsdykking i Oslo brann- og redningsetat. De andre som fortsetter i styret, er:

 • Nestleder Hans Petter Nilsen fra Bergen brannvesen.
 • Fire styremedlemmer:
  • Sindre Hansen fra Drammensregionen brannvesen IKS
  • Sigbjørn Justnæs fra Kristiansandsregionen brann og redning IKS
  • Jon Ragnar Iversen fra Fredrikstad brann- og redningskorps
  • Hans Jørgen Kristoffersen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Disse representerer hver sin del av landet, og det er en tanke om at disse skal fungere som faddere i sine respektive regioner.

Litland gjennomgikk fjorårets økonomiske resultat, samt kommende årsbudsjett. Samtlige punkter som ble tatt opp på årsmøtet, ble banket og klarert på stedet. Det nye styret er i så måte et faktum. Under kommer noen av sakene som ble gjennomgått:

Forslag til nye retningslinjer
Styret presenterte sitt forslag om 1) overgangsordning i forhold til kompetansekrav hos dykkerledere, samt 2) et forslag til generell kvalitetssikring av kompetanse hos operative redningsmenn på Norsk luftambulanse / Sea King m.fl. Det presiseres at disse kun er forslag:

1) Det er fra tidligere en oppfatning om at retningslinjene ikke er tydelige nok når det kommer til kompetansekrav hos dykkerledere. Poenget med det nye forslaget, slik det kommer frem for Brannmannen, er at man unngår tolkningsrom ut fra hva som står skrevet i teksten. For å komme til sakens kjerne, er det et tydelig ønske om at alle som sitter som dykkerledere skal ha vært gjennom et redningsdykkerlederkurs, samt bør ha minst tre års tjenesteerfaring som aktiv redningsdykker. Teksten sier ”bør” for ikke å fremstå som et hinder for fremvekst av nye redningsdykkertjenester. 

Har man derimot ikke gått redningsdykkerlederkurs i regi av korrekt utdanningsorgan, kan man allikevel peke på tilsvarende kompetanse, ved å vise til lik dokumentert kunnskap som dagens kurs vil gi. Retningslinjene vil kreve at samtlige dykkerledere må ha gjennomgått korrekt form for utdanning innen 2017.

2) I forhold til kvalitetssikring av operative redningsmenn, er det utarbeidet en øvelsesbok som blir overgitt til de respektive aktørene innen helikoptertjenesten. Det presiseres at dette kun er et forslag fra styret i NRF. Øvelsesboka skal gjennomgås med redningsmenn for at de skal inneha nødvendig kompetanse. På den måten fungerer øvelsesboka som en kvalitetssikring i seg selv, slik at dykkerlederen skal kunne være trygg på at enhver redningsmann kan benyttes til de oppgaver han/hun er tilberegnet, på ethvert redningsdykkerbasert skadested.

Øvrig program
Leder av beredskapsavdelingeen i OBRE og tidligere redningsdykker, Fredrik Frøland åpnet det videre programmet og ble etterfulgt av gode foredragsholdere:

 • Ronny Arnesen (OBRE) – PLURA-aksjonen 2014
 • Vegard Aslaksen (Bergen) – Erfaringer fra virkeligheten
 • Gjert Gjertsen (Kristiansand) – Erfaringer fra virkeligheten

Utstyrsfremvisning
Det kom seks utstillere fra, henholdsvis:

 • OBRE (utstilling av nytt dykkerutstyr i etaten)
 • Hode over vann v/Lars Fossum (elveredningsutstyr/-kurs)
 • Dacon (diverse vann- og røykdykkerutstyr)
 • Subwing (Subwing Search and Rescue)
 • Brisk Collection (Utstyr til ”sone 6”, samt ulike redningsbager/-poser)
 • Safenor (diverse dykkerutstyr)

Det ble satt av halvannen time midt på dagen til at deltakerne kunne spise, sosialisere med hverandre, samt kikke på utstyrsutstillingen.

Oppslutningen
Det var rundt 50 personer som hadde valgt å ta turen i år. Det er bra. Håper på enda flere neste år! NRF-seminaret avholdes sammen med årsmøtet og blir dermed én gang i året. Det er en god mulighet til å bygge nettverk og dele erfaringer innad i miljøet.

Medlemskontingenten
Medlemskontingenten er på 200 kroner i året. Veldig mange brannvesen med aktiv redningsdykkertjeneste i Norge, betaler den årlige kontingenten på vegne av sine redningsdykkere. Dette er dessverre ikke saken overalt. Dette bidrar til at man sliter med rekrutteringen enkelte steder. Er det mulig at flere brannvesen vil vurdere å betale kontingenten for sine mannskaper?

Til slutt
Takk for en hyggelig dag på Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter! Det var svært interessant innhold og hyggelig å møte på så mange engasjerte redningsdykkere! På gjensyn!

COMMENTS